Защита на потребителите
Административни услуги: търговия, транспорт

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране(електронно заявяване)

Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за едно транспортно средство:

Правно основание: чл.5 от Наредбата за специално ползване на пътищата и Наредбата за управление на общинските пътища, приета от ОбС Струмяни

* Заявление;

Цена на услугата:

-леко и лекотоварни транспортни средства– 50,00 лв./мес.

-тежкотранспортни товарни средства –100,00 лв./мес.


Издаване на разрешение за таксиметров превозна пътници с леки автомобили

Правно основание: чл. 24 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превозна пътници

Необходими документи:

*Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз;

*Копие от Лиценз за извършване на таксиметров превоз,заверен със свеж печат.

*Списък на колите към лиценза;

*Копие от удостоверенията за годност на автомобилите.

*Копие от удостоверенията “водач на лек таксиметров” автомобил и “психологическа годност на водача”

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 100 лв.


Продажба на тръжни книжа по ЗОС, ЗОП и НВМО:

-за приватизация – 200,00 лв./бр.

-за отдаване под наем – 60,00 лв./бр.

-за продажба по ЗОС – 100,00 лв./бр.

-за възлагане на обществен превоз –150,00 лв./бр.

- процедури по ЗОП: Цената на документацията за участие в процедури по ЗОП се формира от броя страници в документацията по стойността на копирането им, посочена в  т.5 на чл.48 от настоящата Наредба. При хелиографски копия да се заплаща допълнително, според действително извършените разходи.

-други процедури – 100,00 лв./бр.

 

Издаване на заповед за категоризация на търговски обект

Правно основание: чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

* удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

* справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта (по образец)

* копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект,посочени в съответното приложение;

* формуляр за определяне на категорията (по образец);

* копия от документите за собственост на обекта;

* копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

* документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

* нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

* документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Цена на услугата: 50,00 лв.

 

Издаване на заповед за работно време

Необходими документи:

* Заявление;

* Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписване;

* Свидетелство за регистрация и паспортна фискалното устройство на обекта;

* За работно време, различно от посоченото (зимно – от 6.00ч. до 22.00ч.; лятно – от 6.00ч. до 23.00ч.) се представя протокол от РИОКОЗ за измерване на шума;

Цена на услугата: 10,00 лв.

 

Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за едно транспортно средство:

Правно основание: чл.5 от Наредбата за специално ползване на пътищата и Наредбата за управление на общинските пътища, приета от ОбС Струмяни

* Заявление;

Цена на услугата:

-леко и лекотоварни транспортни средства– 50,00 лв./мес.

-тежкотранспортни товарни средства –100,00 лв./мес.

 

Издаване на разрешение за таксиметров превозна пътници с леки автомобили 

Правно основание: чл. 24 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превозна пътници

Необходими документи:

*Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз;

*Копие от Лиценз за извършване на таксиметров превоз,заверен със свеж печат.

*Списък на колите към лиценза;

*Копие от удостоверенията за годност на автомобилите.

*Копие от удостоверенията “водач на лек таксиметров” автомобил  и “психологическа годност на водача”

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 100 лв.

 

Издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи (табла,табели, билбрдове и др.п.):

Правно основание: чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Документ за собственост или договор за наем ;

* Скица– виза за поставяне;

*Проектна документация, съдържаща най малко архитектурна част, конструктивна част или конструктивно становище, съгласувана ХЕИ, ВиК, Електроразпределение;

*Попълнен  образец с имената и актуалните адреси на заинтересованите лица /собственици и съседи/;

*Нотариално заверено писмено съгласие на останалите съсобственици на имота (ако има такива);

Цени на услугата:

- разрешение за  поставяне на рекламни табла и табели - 20,00лв./бр./ мес.

- разрешение за  поставяне на билбордове - 500,00 лв./бр./годишно

- разрешение за  поставяне на транспарант - 50,00 лв./бр./мес.

- разрешение за  поставяне на телекомуникационни съоръжения –250,00 лв./бр./мес.

 

Издаване на удостоверения за частна ветеринарно-медицинска практика

Правно основание: чл.19 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност

*Заявление;

*разрешително за частна ветеринарно - медицинска практика от регионална ветеринарнамедицинска служба.

*документ за самоличност;

Цена на услугата: 50,00 лв.

 

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали

Правно основание: чл. 9,ал. 2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

* Заявление по образец;

*Копие от удостоверение за регистрация на пункт за търговия с отпадъци  и отломки от черни  и цветни метали и сплавите им;

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 150,00 лв.

 

Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали

Необходими документи:

*Заявление;

*Санитарно разрешително от регионално ХЕИ за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;

*разрешение от РСПАБ;

*документ за платена такса;

Цена на услугата: 100,00 лв.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС