Защита на потребителите
Население

Разпределение на населението по административни единици в община Струмяни :


Населено място

Жители към 
15.08.2014

Избиратели към
15.08.2014

Жители към 
13.07.2015

Жители към
15.09.2018
постоянен
адрес

Микрево

2 417

1777

2 413

2419

Струмяни

935

809

916

882

Илинденци

862

714

839

811

Игралище

307

287

300

273

Раздол

215

185

204

188

Цапарево

181

177

178

138

Добри лаки

182

174

176

150

Драката

159

138

160

154

Каменица

111

104

105

96

Никудин

85

85

84

76

Гореме

86

85

77

62

Г.Крушица

55

55

53

41

Палат

40

40

36

28

Махалата

32

31

34

31

Клепало

37

37

34

30

Кърпелево

33

33

33

32

Седелец

29

29

28

21

Вракуповица

20

20

20

16

Колибите

3

3

3

3

Велюшец

3

3

3

2

Г.Рибница

5

5

4

3

Общо

5 797

4791

5 700

5456

 

 

Демографски потенциал. Заетост и безработица.

 

Населението на територията на общината е неравномерно разпределено, като налице е тенденцията към намаляване броя на жителите на общината вследствие безработицата и засилените миграционни процеси и концентрацията му в три села: Микрево, Илинденци и Струмяни:

 

По голяма част от релефа на територията на общината е планински (около  80 %), останалата е по долината на р.Струма и крайните склонове на планините (около 20 %). Този фактор е определящ за  заселване на по голяма част от населението именно в обхвата на тези 20 %.

Съществуващата в България тенденция на намаляване на прираста е типична в частност и за община Струмяни. В момента населението на общината е около половината от това преди 35 години и продължава да намалява. Особено тревожно е положението в някои от планинските села. Така в с.Велюшец от 204 души през 1965 г. на преброяването през 2001 г. са отчетени 15 души, а към 15.09.2018 - 2. Единствено положителен прираст се наблюдава в с.Микрево, Струмяни и Драката. Отчита се намаление на миграцията. Анализът на демографските процеси показва, че общият процент на населението на община Струмяни намалява не само по отношение на този на страната, но и по отношение на този на Благоевградска област.

Около 13,3 % от активното население на общината е безработно, 30 % се занимава със селско стопанство, като произвеждат предимно тютюн, плодове, зеленчуци и др., 30 % работят в промишлеността (цехове за мрамор,  дървопреработване,  шивашки  цехове), 10 % в бюджетната сфера, 10 % в услуги и 10 % еднолични търговци

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС