Защита на потребителите
Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019

Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019

  Решения - Протокол № 1/ 10.11.2015 г.

  Решения - Протокол № 2/ 03.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 3/ 15.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 4/ 23.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 5/ 22.01.2016 г.

  Решения - Протокол № 6/ 19.02.2016 г.

                        - Правила за ползване на пасища, мери 2016/2017 стопанска година   

                        - Годишен план за паша 2016/2017 стопанска година

                        - Списък пасища, мери

                        - Списък пасища с храсти

                        - Списък ливади

  Решения - Протокол № 7/ 11.03.2016 г.

                        - Правила за ползване на пасища, мери 2016/2017 стопанска година   

                        - Годишен план за паша 2016/2017 стопанска година

                        - Списък пасища, мери

                        - Списък пасища с храсти

                        - Списък ливади

                        - Списък на животновъдите 
  Решения - Протокол № 8/ 31.03.2016 г. 
                      - към решение № 74 - ценоразпис
                      - към решение № 75 - списък забранени за паша
  Решения - Протокол № 9/ 14.04.2016 г. 
                      - към решение № 84        

  Решения - Протокол № 10/ 28.04.2016 г.   

  Решения - Протокол № 11/ 26.05.2016 г.

  Решения - Протокол № 12/ 30.06.2016 г.    

  Решения - Протокол № 13/ 28.07.2016 г.

  Решения - Протокол № 14/ 26.08.2016 г.

  Решения - Протокол № 15/ 29.09.2016 г.

  Решения - Протокол № 16/ 21.10.2016 г.

  Решения - Протокол № 17/ 24.11.2016 г.

                        - Приложение № 5

                        - Приложение № 6

                        - Приложение № 7
Решения - Протокол № 18/ 23.12.2016 г.

Решения - Протокол № 19/ 26.01.2017 г.
                        - Приложение № 1, решение № 172
                       Приложения към Решение № 167/26.01.2017
                              - Приложение № 1
                              - Приложение № 2
                              - Приложение № 3
                              - Приложение № 4
                              - Приложение № 5
                              - Приложение № 6
                              - Приложение № 7
Решения - Протокол № 20/ 21.02.2017 г.
                              - Приложение към Решение № 178
                              - Приложение към Решение № 179(Годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2016 година)
                              - Приложение № 1 към Решение № 182(Одобрява списъци с имоти, представляващи пасища, мери, пасища с храсти и ливади на територията на Община Струмяни, за стопанската 2017/2018г, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3)
                              - Приложение № 2 към Решение № 182
                              - Приложение № 3 към Решение № 182
                              - Приложение № 4 към Решение № 182(Приема Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в община Струмяни за стопанската 2017/2018 година)
                              - Приложение № 5 към Решение № 182(Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2017/2018 година)
                              - Приложение към Решение № 185(Мониторингов доклад за 2016 година за дейности в община Струмяни , във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/)
                              - Приложение № 1 към Решение № 186(Годишен доклад за младежта за 2016 година)
                              - Приложение № 2 към Решение № 186(Общински план за младежта за 2017 година)

Решения - Протокол № 21/ 30.03.2017 г.

 Решения - Протокол № 22/ 20.04.2017 г.
                              - Приложение № 1 към Решение № 201(Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Струмяни)
                              - Приложение № 2 към Решение № 202(Общинска Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2016 – 2020 година)
                              - Приложение № 3 към Решение № 204(Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год.)
                              - Приложение № 4 към Решение № 205(Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год.)
                              - Приложение № 5 към Решение № 206(Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „ Климент Охридски“, село Илинденци за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год.)
Решения - Протокол № 23/ 25.05.2017 г.

Решения - Протокол № 24/ 29.06.2017 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 224
                              - Приложение № 2 към решение № 225
  Решения - Протокол № 25/ 27.07.2017 г.                            
                              - Приложение № 1 към решение № 337(Годишен отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2017 год. - 30.06.2017 год.)
                              - към решение 236 Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2017
  Решения - Протокол № 26/ 31.08.2017 г.
                              - към решение 247 Програмата за управление на отпадъците 2016-2020 г.

Решения - Протокол № 27/ 28.09.2017 г.
                              - към решение 256 „Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Струмяни“

Решения - Протокол № 28/ 19.10.2017 г.

Решения - Протокол № 29/ 19.10.2017 г.

Решения - Протокол № 30/ 24.11.2017 г.
                              - към решение 270 "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"
                              - Приложение № 1 към решение № 278
                              - Приложение № 2 към решение № 279
                              - Приложение № 3 към решение № 280

Решения - Протокол № 31/ 08.12.2017 г.

Решения - Протокол № 32/ 22.12.2017 г.

Решения - Протокол № 33/ 25.01.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 296/Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година/
                              - Приложение № 2 към решение № 297/Мониторингов доклад за 2017 година за дейности в община Струмяни , във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/
                              Приложения към решение № 289/бюджет за 2018 година/
                                    - Приложение № 1
                                    - Приложение № 2
                                    - Приложение № 3
                                    - Приложение № 4
                                    - Приложение № 5
                                    - Приложение № 6
Решения - Протокол № 34/ 16.02.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 303 (Отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2017 год. -  31.12.2017 год.)
                              - Приложение № 2 към решение № 304 (Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 год.) 

Решения - Протокол № 35/ 16.02.2018 г.

Решения - Протокол № 36/ 23.03.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 313 („Годишен доклад за младежта за 2017 година“)
                              - Приложение № 3 към решение № 313 („Общински план за младежта за 2018 година“ на община Струмяни)
Решения - Протокол № 37/ 26.04.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 327 („Краткосрочна прогама за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ в Община Струмяни за периода 2018 – 2021 г.“)
                              - Приложение № 2 към решение № 328
                              - Приложение № 3 към решение № 329
                              - Приложение № 4 към решение № 330
                              - Приложение № 5 към решение № 331(План за развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2019 г.)
Решения - Протокол № 38/ 31.05.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 343
Решения - Протокол № 39/ 28.06.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 344
                              - Приложение № 2 към решение № 350
Решения - Протокол № 40/ 11.07.2018 г.

Решения - Протокол № 41/ 27.07.2018 г.


Решения - Протокол № 42/ 30.08.2018 г.
                              - Прилложение № 1 към решение № 366/30.08.2018 г. (Правилник за организацията и реда  на работа на  Общински фонд за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” )
                              - Приложение № 2 към решение № 368 от 30.08.2018 г. (Отчет от Златка Яневска  - за дейността на Общински съвет Струмяни в периода 01.01.2018-30.06.2018 г.)

Решения - Протокол № 43/ 27.09.2018 г.
                              - Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2018 година(Приета с решение № 371/27.09.2018 г.)
                              - Приложение № 1 към решение № 375 от 27.09.2018 г. („Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на община Струмяни за 2017 година”)

Решения - Протокол № 44/ 25.10.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 377
                              - Приложение № 2 към решение № 378
                              - Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2018 година
Решения - Протокол № 45/ 22.11.2018 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 388
                              - Приложение № 2 към решение № 389
                              - Приложение № 3 към решение № 390
                              - Вътрешни правила за организацията и за установяване на конфликт интереси в Общински съвет Струмяни Приложение № 4 към решение № 391
Решения - Протокол № 46/ 27.12.2018 г.

 Решения - Протокол № 47/ 31.01.2019 г.
                              - Проектобюджет към решение № 397
                              - Приложение № 1 към решение № 397
                              - Приложение № 2 към решение № 397
                              - Приложение № 15 към решение № 397
                              - Приложение № 16 към решение № 397
                              - Приложение № 17 към решение № 397
                              - Прогноза местни приходи и разходи за местни дейности към решение № 397
                              - обектите, финансирани със средства от капиталови разходи за 2019 г. към решение № 397

                              - ДЕКЛАРАЦИЯ към Решение № 400
                              - Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 към решение № 402
                              - Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2018 - 31.12.2018 г. към решение № 405
                              - Мониторингов доклад /отчет/ за 2018 г. от община Струмяни за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. /НСРБИР/ към решение № 407
Решения - Протокол № 48/20.02.2019 г.
                              - Отчет на МКБППМН/към решение № 407/
                              - Списък на пасища, мери на територията на община Струмяни/Приложение № 1 към решение № 408/
                              - Списък на пасища с храсти на територията на Община Струмяни/Приложение № 2 към решение № 408/
                              - Списък на ливади на територията на Община Струмяни/Приложение № 3 към решение № 408/
                              - Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за стопанската 2019/2020 г./Приложение № 4 към решение № 408/
                              - Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2019/2020 г./Приложение № 5 към решение № 408/

Решения - Протокол № 49/28.03.2019 г.
                              - Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на община Струмяни 2016-2020 /Прил.1 към решение № 419/

Решения - Протокол № 50/ 25.04.2019 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 424/Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Струмяни/
                              - Приложение № 2 към решение № 425/План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2020 година/
                              - Приложение № 3 към решение № 426/Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 год./
                              - Приложение № 4 към решение № 427/Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 год./
                              - Приложение № 5 към решение № 428/Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Климент Охридски – 1920“, село Илинденци за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 год./

Решения - Протокол № 51/ 25.05.2019 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 436/ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ПО ЧЛ. 101 ОТ ЗМИП/
                              - Приложение № 2 към решение № 438/Годишен план за дейността по вътрешен одит в община Струмяни за 2019 г./
                              - Приложение № 3 към решение № 439/Стратегически план за дейността на “Вътрешният одит” в Община Струмяни за периода 2019-2021г./
                              - Приложение № 4 към решение № 440/ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ/

Решения - Протокол № 52/ 14.06.2019 г.
Решения - Протокол № 53/ 25.07.2019 г.
                            - Приложение към решение № 450/Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2019 година до 30.06.2019 година/
Решения - Протокол № 54/ 29.08.2019 г.
                            - Приложение към решение № 462/изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2019 година/

Решения - Протокол № 55/ 19.09.2019 г.
                            - Приложение №1 към решение № 465/Отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни към 31.12.2018 година/
                            - Приложение №2 към решение № 466
                            - Приложение №3 към решение № 468

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС