Защита на потребителите
Въпроси и отговори
Въпроси и отговори свързани с обществените поръчки и публични обяви на община Струмяни по ЗОП

31.10.2014 г.

16.10.2014 г.

Разяснения по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП на АОП, под № 00579-2013-0003
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС