В процес на изпълнение
"Подкрепа за социално включване"

Патронажна грижа в община Струмяни

Да опазим жителите на една планина по две реки

Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни

Проект "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни" финансиран с договор  BG16RFOP001-5.002-0026-C01 по оперативна програма:
Региони в растеж

Проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в ТГ район БГ-ГР“, MIS код 5021480 и акроним „HS-Care“ Договор за БФП № B2.9a.13

Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"Проект BG16M1OP002-2.002-0013 

 
 

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?