Училища
 
  
      /assets/Naseleni mesta/Mikrevo/SOU-2-300x225.jpg

  Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево е училище със собствен символ, лого, химн и традиции. Училището отваря врати през 1923г. като начално училище с директор Ангел Христов Петков. Първи прогимназиален клас се открива през 1931/1932 учебна година. През 1983/1984 учебна година училището става със статут на ЕСПУ от I - X клас.
Първата училищна сграда е построена с доброволен труд и собствени средства от хората в селото и се е състояла от две класни стаи, надземно мазе, друга сграда и две стаи за жилище на учителя. През 1930г. училището се разширява с още две класни стаи и канцелария, а през 1955г. се построява нова училищна сграда – 6 класни стаи и голям салон. През 1968/69г. старата училищна сграда е преустроена за общежитие. През 1986/87г. до старата сграда е изградена столова и 6 класни стаи за I-III клас, а 1987г. започва изграждането на третия етаж от новата сграда. Сградата, в която учат учениците от I-III клас 2000/2001г. се преотстъпва на Гранична полиция и всички ученици от I-XI клас се преместват в основната училищна сграда, където се води обучението и до днес. Поради намаляване броят на учениците през 2001/2002 учебна година няма осъществен прием в IX клас и това продължава до 2004/2005 г., в която отново има разкрит IX клас, непрофилирано обучение, 1 паралелка от 19 ученика. От 2010/2011 година до днес училището няма осъществен прием на ученици в гимназиален етап, през настоящата 2013/2014 година завършват последния випуск с ученици в 12 клас. В момента статутът на училището е Средно общообразователно училище от I-XII клас и в него се обучават общо 339 ученици в дневна форма, непрофилирано обучение, разпределени в 16 паралелки по класове, както следва:
ПГ- 1 група - 14 деца;
1 клас – 3 паралелки – 57 ученици;
2 клас – 2 паралелки – 41 ученици;
3 клас – 2 паралелки – 43 ученици;
4 клас – 2 паралелки – 36 ученици;
5 клас – 2 паралелки – 39 ученици;
6 клас – 2 паралелки – 48 ученици;
7 клас – 2 паралелки – 37 ученици;
8 клас – 1 паралелка – 24 ученици;
Сградният фонд на училището в момента се състои от 33 стаи. Пет стаи се ползват от административния блок, 16 класни стаи, 2 компютърни кабинети, столова, 2 стаи за помощно – обслужващия персонал, 2 стаи за занимания по интереси, 1 фитнес – зала, 1 зала за спортни занимания, стая за архив, стая за учебници, 1 работилница, 1 хранилище по физика, химия и биология, 3 складови помещения.
Броят на работещите в момента учители е 46, от тях 34 педагогически и 12 непедагогически - помощно обслужващ и административен персонал. Преобладаващата част от педагозите в училището са на възраст от 35 до 48 години, от които 1 директор, 1 помощник директор, 1 педагогически съветник, 9 начални учители, 8 възпитатели, 1 детски учител и 13 учители в прогимназиален етап. Сравнително млад колектив, с много възможности и голямо желание за участие в проекти и програми.
Всяка учебна година тържествено се отбелязват следните празници – 1 ноември/патронен празник на училището/, Коледа, 19 февруари – Обесването на Васил Левски, 3 март – Освобождението на България, 22 март – Ден на пролетта, 7 април – Ден на община Струмяни, 24 май, 1 юни –Ден на детето. През 2013 /2014 год. училището чества своя 90 годишен юбилей, на който бе обновена паметната плоча на първия учител Ангел Христов Петков.
В училището се обучават 340 ученици от І до VІІІ клас. Организирано и целодневно обучение за учениците от І –VІІ клас в 8 ПИГ. Нашите ученици ежегодно участват в олимпиади по български език и литература, математика , география и икономика, химия и опазване на околната среда, състезанието за ученици от начален етап „Знам и мога”, с учениците от V-VІІІ клас „Стъпалата на знанието” по български език и литература.
Учениците от училището изучават в СИП предметите – информационни технологии, предприемачество и биология и здравно възпитание. Към училището има изграден и мажоретен състав с ръководител г-жа Калина Марянска. Освен това голяма част от учениците посещават и са част от ансамбъл”Малешевци” с ръководител Любомир Марянски. Учениците обичат и да спортуват и много от тях посещават два пъти в седмицата спортния футболен клуб в Микрево.
Ежегодно училището ни участва в НП „ С грижа за всеки ученик” за работа с изоставащите ученици и допълнителна работа с тях. Освен това училището ни взе участие през 2012г. в проект по ОПРЧР „ Нов шанс за успех” за ограмотяване на възрастни и в него се включиха и успешно завършиха курса на обучение 74 души.
През 2012 г. до 30.06.2015 г. училището работеше по проект на ОПРЧР ” Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. А през 2014 г. участвахме като партньори по проект на ОПРЧР ”ТУПТИ” - „Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ и бяха изградени следните творчески клубове за работа с учениците от училището - клуб „Слово“, клуб „Цветни рисунки“ „Езикът на компютъра“, като бяха обхванати много ученици и от ромската общност, които успяхме да задържим в училище.

Адрес:
2826 с.Микрево, община Струмяни
ул. “Паисий Хилендарски” /бивша “Двадесет и девета”/ № 1
http://sou-mikrevo.eu
телефон: +3597434-3005
e-mail: sou_mikrevo@abv.bg
Директор: Лиляна Велкова – 0893605244
Пом. директор: Николина Янева -0892602054
 
последна актуализация на страницата : 08.01.2016 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?