Защита на потребителите
Училища
 
  
      /assets/Naseleni mesta/Mikrevo/SOU-2-300x225.jpg

 

           Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево е училище със собствен символ, лого, химн и традиции. Училището отваря врати през 1923г. като начално училище с директор Ангел Христов Петков. Първи прогимназиален клас се открива през 1931/1932 учебна година. През 1983/1984 учебна година училището става със статут на ЕСПУ от I - X клас.

           Първата училищна сграда е построена с доброволен труд и собствени средства от хората в селото и се е състояла от две класни стаи, надземно мазе, друга сграда и две стаи за жилище на учителя. През 1930г. училището се разширява с още две класни стаи и канцелария, а през 1955 г. се построява нова училищна сграда – 6 класни стаи и голям салон. През 1968/69 г. старата училищна сграда е преустроена за общежитие. През 1986/87 г. до старата сграда е изградена столова и 6 класни стаи за I-III клас, а 1987 г. започва изграждането на третия етаж от новата сграда. Сградата, в която учат учениците от I-III клас 2000/2001 г. се преотстъпва на Гранична полиция и всички ученици от I-XI клас се преместват в основната училищна сграда, където се води обучението и до днес. Поради намаляване броят на учениците през 2001/2002 учебна година няма осъществен прием в IX клас и това продължава до 2004/2005 г., в която отново има разкрит IX клас, непрофилирано обучение, 1 паралелка от 19 ученика. През учебната година 2010/2011 година спира приема на ученици в гимназиален етап за няколко години. През учебната 2019/2020 година завършват випуск с ученици в 12 клас.

           Сградният фонд на училището в момента се състои от 33 стаи. Пет стаи се ползват от административния блок, 16 класни стаи, 2 компютърни кабинети, столова, 2 стаи за помощно – обслужващия персонал, 2 стаи за занимания по интереси, 1 фитнес – зала, 1 зала за спортни занимания, стая за архив, стая за учебници, 1 работилница, 1 хранилище по физика, химия и биология, 3 складови помещения.
           Всяка учебна година тържествено се отбелязват следните празници – 1 ноември/патронен празник на училището/, Коледа, 19 февруари – Обесването на Васил Левски, 3 март – Освобождението на България, 22 март – Ден на пролетта, 7 април – Ден на община Струмяни, 24 май, 1 юни –Ден на детето  и др.
           Нашите ученици ежегодно участват в олимпиади по български език и литература, математика , география и икономика, химия и опазване на околната среда, състезанието за ученици от начален етап „Знам и мога”, с учениците от V-VІІІ клас „Стъпалата на знанието” по български език и литература.

           Към училището има изграден и мажоретен състав с ръководител г-жа Калина Марянска. Освен това учениците посещават и са част от ансамбъл”Малешевци” с ръководител Любомир Марянски. Учениците обичат и да спортуват и много от тях посещават два пъти в седмицата ДЮШ „Малеш“, с. Микрево.

           Мисията на училището е   възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и популяризиране на българската история и българските традиции. Опознаване традициите и културата на малцинствените етноси.

           Визията на училището е утвърждаване на СУ„Св. Паисий Хилендарски” като образователна институция , способна да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; които прилагат творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от етнически малцинства; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

           Училището участва /е участвало/ в следните проекти:

  • Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 в СУ „Св.Паисий Хилендарски”с.Микрево през учебната 2019/2020 година.Обучението по български език и литература има важна роля за подготовката на всеки ученик, за неговата писмена и говорна култура, за успешната работа по всички останали предмети. Целта на допълнителната работа по български език и литература по проект „Подкрепа за успех” е да се окаже помощ на ученици, които имат сериозни затруднения в обучението.
  • Проект “Твоят час” - Учениците от групата за извънкласни дейности “Сръчни ръчички” по проект “Твоят час” твори и създаде изключително красиви картички и сувенири за Коледния базар и изложба, украси витрината в училище и училищния коридор, актьорите от групата “Артистичен съм ” репетираха трескаво за Коледното тържество.На 19.12.2017 г. в салона на НЧ „Братя Миладинови“ по повод Коледните и Новогодишни празници се проведе тържество с групите по проект „Твоят час“. Във фоайето на читалището за всички гости на тържеството учениците бяха подредили изложба от много красиви изделия и вкусни коледни ястия.Участниците в програмата с вълнение рецитираха стихове , представиха много интересни сценки и танци, изпяха с голямо желание научените в групите народни песни.

           Групите за извънкласни дейности по проект „Твоят час” за учебната 2017/2018 година с ръководители на групите в СУ ”Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, както следва:

  1. Групи за преодоляване на трудностите – 6 броя

           * „Да бъдем грамотни“ - 2 клас  с период 16.10.2017г. до 29.5.2018г.

           * „Езиково пътешестви” -  3клас  с период  06.11.2017г.- 31.05.2018г.

           * „Малки математици” - 3 клас с период  06.11.2017г.- 31.05.2018г.

           * „И ние можем да пишем грамотно и четем правилно“ -  6 клас с период 06.11.2017г.-15.06.2018г.

           * „Математиката – лесна и интересна” - 5 клас с период 06.11.2017г.-15.06.2018г.

           * „Трудната математика”- 6 клас – с период  06.11.2017г.-15.06.2018г.

  1. Групи за занимания по интереси – 8 броя

           * „Сръчни ръчички“ - 3-4 клас с период  7.11.2016г. до 28.03.2018г.

           * „Артистичен съм” - 5- 7клас с период  10.10.2017г до 15.06.2018г.

           * „Фолклор на етносите“ - 3-7клас с период  17.10.2017г.до 20.05.2018г.

           * „Компютърът моят свят” - 7-8 клас с период 6.11.2017г. до 15.06.2018г.

           * „Чудният свят на компютрите” - 5-6 клас с период 6.11.2017г. до 16.06.2018г.

           * „Английският език – необходим и интересен” - 8-9 клас с период 10.10.2017г.до 15.06.2018г.

           * „Здрав дух, здраво тяло” - 2, 3,4 клас с период 09.11.2017г. до30.05.2018г.

           * „Здраве и здравословен начин на живот“ - 7-8 клас с период 18.10.2017г.до 15.06.2018г.

  • ­Проект „ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИK” - На 08.04.2017 г. в с. Микрево се проведе „Фестивал на изкуствата” с участие на ученици, учители и родители от шестте училища от Югозападна България, включени по проект “Всеки ученик ще бъде отличник ” Център “Амалипе” – Програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище.
  • Проект “Образование за утрешния ден” - От месец януари 2020 г до месец декември 2020 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Микрево работи по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали). Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. В училището бяха сформирани два клуба по интереси. В тях учениците от пети и шести клас придобиха и/или повишиха своите умения за работа с приложни програми. Разшириха уменията си за търсене и подбор на информация, за спазване на авторските права на ползваните материали. Обогатиха представите си за виртуалния свят и придобиха знания и умения за защита на личните данни при онлайн комуникация.
  • Проект „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

           Договор № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017 г. КП 33.16-2017

           Проектът ще бъде реализиран на територията на гр. Благоевград, гр. Петрич, с. Микрево, с. Крупник. Неговата продължителност е 22 месеца. Целевата група по проекта обхаваща:

           *120 ученици от: IV ОУ "Христо Смирненски" – гр. Петрич, СУ "Св.Паисий Хилендарски" – с. Микрево, СУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Крупник;

           * 20 учители от IV ОУ "Христо Смирненски" – гр. Петрич, СУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Микрево, СУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Крупник.

           Целта на проекта е създаване на условията за социална реализация на ученици от етническите малцинства чрез подобряване на възможностите за равен достъп до образование и обучение, повишаване на мотивацията им, както и повишаване на капацитета на учителите за работа с лица от малцинствени групи.

           За постигането на целта се предвижда изпълнение на следните дейности:

                      Дейност №1 Организация и управление на проекта

                      Дейност № 2 Информиране и публичност на проекта

                      Дейност № 3 Кариерно ориентиране на ученици с различен етнически произход

                      Дейност № 4 Конференции, обучения, семинари, кръгли маси

                      Дейност № 5 Осигуряване на допълнителна работа за овладяване на българския книжовен език от учениците от етническите малцинства

                      Дейност № 6 Интеркултурното образование в клубове по интереси

                      Дейност № 7 Организиране и провеждане на съвместна познавателна дейност с ученици от различен етнос

 

  • Проект “Да бъдем заедно чрез митове и легенди”-”Let’s MYTH together!” Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево е едно от малкото училища в България, което участва като партньор в проект по програма „Еразъм +” на тема „Да бъдем заедно чрез митове и легенди в Европа”- „Let’s MYTH together!“-Проект № 2017-1-PL01-KA219-038748_3. Останалите държави, по едно училище от всяка, които участват в проекта са: Полша – координатор, Италия, Литва, Португалия и Словакия.
  • Проект „Връзки между различните учебни предмети – Ние се справихме” № 2019-1- LT01-KA229-060770_3 е финансиран по програма „Еразъм +“ . Интерактивен урок по "Човекът и природата" на тема "Здравословно хранене" с учиници от трети клас проведен през учебната 2019/2020 година.Интерактивен урок „Геофизика на планетата Земя“ .На 22.06.2021г. в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево се проведе открит интерактивен урок с учениците от VII клас от групата по проект : „Връзки между различните учебни предмети – Ние се справихме” по Програма „ЕРАЗЪМ+”, Договор №2019-1- LT01-KA229-060770_3, на тема „Геофизика на планетата Земя“ , по време на който учениците показаха знания свързани с физиката, географията и изобразително изкуство . „За или против компютрите?“ На 30.06.2021 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево се проведе открит интегриран урок по информационни технологии и английски език под формата на дискусия на тема „За или против компютрите?“. Урокът бе проведен като част от дейностите по проект „Връзки между отделните учебни предмети: Ние се справихме“ по програма „Еразъм+“. Разделени на екипи, учениците от шести и седми клас представиха на аудиторията своята гледна точка по отношение прекомерната употреба на дигитални устройства в ежедневието ни. Бяха показани възможностите на компютрите за комуникация, образование, развлечение, както и приложението им във всяка област от живота на човека – медицина, строителство, разследване на престъпления в полицията, банките, икономика, производство и т.н. Наред с това присъстващите научиха и за отрицателното въздействие на дигиталните технологии върху човешкото здраве и околната среда, както и начините за превенция. Посредством платформи за колаборативна работа онлайн, електронни платформи за създаване на интерактивни образователни упражнения и дейности ученици, учители и зрители се забавляваха, научавайки нови полезни неща.
  • Проект ”Ние се забавляваме” № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 е финансиран по програма „Еразъм +“. Екипът за управление на проект ”Ние се забавляваме”, № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 , по програма „Еразъм +” организира с учениците участници в проекта следните дейности за забавно учене в периода от 22.10.2020г. до 28.10.2020: 22.10.2020г. – Дейност за спорта, туризма и свободното време – „Опознай родния край“ – посещение на арт-център Илинденци и Глинените къщички; 23.10.2020 г. – Дейност за опазване на природата и активно общуване на английски език – „Моето любимо занимание“. Ще разкажете за вашето любимо занимание на английски език и ще се включите в засаждане на цветя в двора на училището; 27.10.2020г. – Спортна дейност – „Традиционни игри“ в двора на училището; 28.10.2020г. – Дейност за здравословен начин на живот – „Ние готвим здравословно“ в столовата на училището.

           В СУ ” Св. Паисий Хилендарски” се работи с издателства - Булвест 2000, Просвета АД, Архимед, Пиърсън Едюкейшън Лонгман, Педагог 6 и Анубис.

           Броят на работещите в момента учители е 55,5 като от тях 42,5 педагогически и 13 непедагогически - помощно обслужващ и административен персонал.

 

           В момента статутът на училището е Средно училище от I-XII клас и в него се обучават общо 341 ученици в дневна форма разпределени в 19 паралелки по класове, както следва:

 

Клас/Паралелка

Учебна 2021/2022 година

18

18

IIа

19

IIб

21

IIIа

21

IIIб

19

IVа

20

IVб

20

18

16

VIа

19

VIб

21

VIIа

17

VIIб

18

VIII

26

IX

15

X

12

XI

12

XII

11

общо

341

 

 

Професии/Специалности  след седми клас за учебната 2021/2022 в СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Микрево:

           8 клас професионална подготовка – професия „Озеленител“ със специалност „Парково строителство и озеленяване“;
           9 клас с професионална подготовка – професия „Лесовъд“ със специалност „Горско стопанство“;
           10 клас с профил „Природни науки“
           11 клас и 12 клас с профил „Предприемачески“

 

Адрес:

2826, с.Микрево, община Струмяни
ул. “Поп Иван” /бивша “Двадесет и девета”/ № 1
http://sou-mikrevo.eu
телефон: +3597434-3005
e-mail: sou_mikrevo@abv.bg
Директор: Лиляна Велкова – 0893 605 244
Пом. директор:Весела Тасева
последна актуализация на страницата : 20.12.2021 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС