Защита на потребителите
Избори за членове на Европейския парламент 2019
Централна избирателна комисия

ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Предварителни избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в община Струмяни по населени места - премахнат след провеждане на изборите

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - премахнат след провеждане на изборите

В секция Обучителен портал на Централната избирателна комисия е публикуван видео материал за извършване на машинно гласуване.
 Електронни услуги, свързани с изборния процес, които се заявяват чрез системата за електронни форми на Държавна агенция "Електронно управление", след изтичане на срока, услугите са недостъпни:

910001 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/подава се в срок до 11.05.2019/

910002 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци /подава се в срок до 11.05.2019 г./

910003 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Съобщения и информация от Общинска администрация:

23.05.2019
Напомняме, че е публикувана е Заповед № З-91/22.04.2019 г. за определяне на избирателни секции за хора с увреждания. Със Заповедта може да се запознаете тук. За повече информация се обръщайте на тел. 074343108 или 0875319070.

 
22.05.2019
Заповед за забрана продажбата на спиртни напитки от 20.00 часа на 25.05.2019 г. до 10.00 часа на 27.05.2019 г.

21.05.2019
На 22 май (сряда) от 10.00 ч. в Благоевград, зала "22 Септември", ще се проведе обучение на членовете на секционни комисии от изборен район 01 Благоевград за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. За община Струмяни това са секциия 014900001 и 014900004 , определени от ЦИК с Решение № 230-ЕП от  25.04.2019.

16.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ:
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 26.05.2019 Г. ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2019 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 1936” СЕЛО МИКРЕВО.  ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

24.04.2019
Публикувана е  Заповед № З-92/22.04.2019 г. за определяне  на местата на територията на община Струмяни за поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения) по време на информационно-разяснителната кампания за насрочените за 26.05.2019г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. Със Заповедта може да се запознаете тук.

24.04.2019
Публикувана е Заповед № З-91/22.04.2019 г. за определяне на избирателни секции за хора с увреждания. Със Заповедта може да се запознаете тук.

12.04.2019
Съобщение:
На основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс на 17 април 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
При консултациите участващите партии и коалиции представят(т.8 на Решение № 150/11.04.2019 на ЦИК):

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

11.04.2019
Уважаеми избиратели,
Във връзка с произвеждането на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 година Ви уведомяваме следното:

1.Съгласно чл. 36, ал.1 избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 11.05.2019 година. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес – Приложение №14/ЕП.

2.Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 11.05.2019 година или в срок до 20.05.2019 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес - Приложение №16/ЕП.

3.Съгласно чл.43, ал. 1, изр.1 и ал.2-4 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 18.05.2019 година – Приложение №9/ЕП.

4.Съгласно чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. Същото може да бъде подадено и по електронен път чрез интернет страницата на общината по постоянен адрес - Приложение № 13/ЕП.

5.Съгласно чл.359 ал.1 от Изборния кодекс лице, което не е български гражданин и е гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл.350, ал.2 от Изборния кодекс може да подаде Заявление-декларация по адреса си на пребиваване до кмета на общината, кметството или кметския наместник за вписване в избирателен списък – част II в срок до 15.04.2019 годинаПриложение №11/ЕП.


27.03.2019
Заповед № З-59/25.03.2019 г. на Кмета на община Струмяни  за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

02.04.2019
Заповед № З-68/01.04.2019 г. за определяне на местата на избирателните списъци
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС