Защита на потребителите
Други видове

Други видове услуги

а) банкови услуги – в с. Струмяни има две търговски банка: "Интернешънъл Асет Банк"  АД - тел. 07434/20-44 и банка “ДСК” ЕАД тел. 07434/21-09, а пощенските станции по населените места изпълняват функциите на офиси на Пощенска банка. На територията на общината има само един банкомат - намира се на входа на сградата на Общинска администрация в Струмяни.

б) Комунално – битови услуги - представени са от фризьорски, бръснарски и козметични салони. В с. Струмяни има: салон за красота, предоставящ фризьорски и козметични процедури и още един козметичен салон. В с. Микрево подобни услуги се предоставят във два фризьорски и един бръснарски салон.

в) чистота - На територията на община Струмяни годишно се формират около 117 тона битови отпадъци, които се депонират на едно сметище. От 2002 година общината ползва регионалното депо за общините Сандански и Струмяни намиращо се в м.”Могилата”, землище на с.Плоски, на което са спазени всички изисквания на действащото законодателство.

Събирането на ТБО от населението е смесено и се осъществява в кофи с обем 0,80 куб.м. и контейнери. Съдовете за смет се извозват по един път седмично в селата включени в организираното сметосъбиране, а именно: Струмяни, Микрево и Илинденци, с.Каменица, с.Драката и с.Горна Крушица, което представлява 46 % от населението на общината. Останалите населени места от общината са със затихващи функции и непрекъснато намаление на населението  и застаряване,  разположени в планинската част, много разпокъсани и неблагоустроени, което прави сметосъбирането невъзможно.

През юни 2006 г. бе проведен конкурс за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, който бе спечелен от "Бетон" ЕООД. Фирмата разполага със специализирана техника за извършване на дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването. 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС