Защита на потребителите
Решения ОбС мандат 2019-2023

Решения на ОбС Струмяни мандат 2003-2007

Решения на ОбС Струмяни мандат 2007-2011

Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015
 Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019


Решения на ОбС Струмяни мандат 2019-2023


 
Решения - Протокол № 1/ 05.11.2019 г.

 Решения - Протокол № 2/ 28.11.2019 г.

 Решения - Протокол № 3/ 11.12.2019 г.
               - Приложение към Решение № 32
 Решения - Протокол № 4/ 27.12.2019 г.
               - Приложение към Решение № 47 
               - Приложение към Решение № 48(План-сметка разходи за битови отпадъци 2020)  
               - Приложение към Решение № 48(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Струмяни)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Братя МИладинови-1936" с. Микрево)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Будител-1997" с. Струмяни)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Климент Охридски-1920" с. Илинденци)

 Решения - Протокол № 5/ 23.01.2020 г.
               - Приложение към Решение № 52(Стратегия за управление на общинската собственост на Община Струмяни за периода 2020-2024 г.)
               - Приложение към Решение № 53(Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2020 г.)
               - Приложение към Решение № 56(Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Струмяни за периода 2019-2029)
               - Приложение към Решение № 58(Годишен план за ползване на дървесина)

 Решения - Протокол № 6/ 12.02.2020 г.
               - Проектобюджет към решение №  61
               - Приложение № 1 към решение № 61  
               - Приложение № 2 към решение № 61 
               - Приложение № 15 към решение № 61 
               - Приложение № 16 към решение № 61 
               - Приложение № 17 към решение № 61
               - Прогноза местни приходи и разходи за местни дейности към решение № 61  
               - Обектите, финансирани със средства от капиталови разходи за 2020 г. към решение № 61

 Решения - Протокол № 7/ 26.03.2020 г.

                - Приложение № 1 към решение № 64

                - Приложение № 2 към решение № 64

                - Приложение № 3 към решение № 64

                - Приложение № 4 към решение № 64

 Решения - Протокол № 8/ 13.04.2020 г.

 Решения - Протокол № 9/ 30.04.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 67

                - Приложение № 2 към решение № 68(Наредба за пенсионеските клубове)

                - Приложение № 4 към решение № 70(Общински план за младежта 2020)
                - Приложение №6.1 към Решение № 77
                - Приложение №6.2 към Решение № 78
                - Приложение №6.3 към Решение № 79
                - Приложение № 7 към Решение № 81

 Решения - Протокол № 10/ 28.05.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 88(Общинска програма за закрила на детето в община Струмяни за 2020-2021 година)
                - Приложение № 2 към решение № 89

 Решения - Протокол № 11/ 29.06.2020 г.
                - Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2020 година(актуализирана с решение № 93 от 29.06.2020)
                - План за финансово оздравяване на община Струмяни(приет с решешение №96 от 29.06.2020)
                - Програма за изплащане на просрочените задължения на Община Струмян, неразделна част от Плана за финансово оздравяване

 Решения - Протокол № 12/ 27.07.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 98(Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Струмяни)

 Решения - Протокол № 13/ 31.08.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 106(Допълнителен Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на община Струмяни през 2020 година)
                - Приложение № 2 към решение № 107(Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 05.11.2019 год. - 30.06.2020 година)

 Решения - Протокол № 14/ 28.09.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 111(Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година)
                - Приложение № 2 към решение № 112(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2019 година)  
                - Приложение № 3 към решение № 114(Информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 година)

 Решения - Протокол № 15/ 30.10.2020 г.

 Решения - Протокол № 16/ 30.11.2020 г.

 Решения - Протокол № 17/ 29.12.2020 г.

 Решения - Протокол № 18/ 25.01.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 157(Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни през 2021 г.)
                - Приложение № 2 към решение № 158(Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г.)  
                - Приложение № 3 към решение № 164(Отчет за дейността на МКБППМН при община Струмяни през 2020 година)

 Решения - Протокол № 19/ 29.01.2021 г.

 Решения - Протокол № 20/ 04.02.2021 г.

 Решения - Протокол № 21/ 22.02.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 180(Списък на пасища за стоп. 2021-2022 г.)
                - Приложение № 2 към решение № 180(Списък на ливади за стоп. 2021-2022г.)
                - Приложение № 3 към решение № 180(Годишен план за паша 2021-2022 г.)
                - Приложение № 4 към решение № 180(Правила за ползване на пасища, мери)
                - Приложение № 1 към решение № 182(Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2020 год. - 31.12.2020 год.)

 Решения - Протокол № 22/ 26.02.2021 г.
                - Приложения към решение 183(Проектобюджет за 2021 г.)

 Решения - Протокол № 23/ 29.03.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 185(Oбщински годишeн план за младежта на Община Струмяни за 2021 г.)
                - Приложение № 2 към решение № 187
                - Приложение № 3 към решение № 188

 Решения - Протокол № 24/ 26.04.2021 г.
                - Приложение №1 към Решение № 193
                - Приложение №2 към Решение № 194
                - Приложение №3 към Решение № 195
                - Приложение №4 към Решение № 196
                - Приложение №5 към Решение № 197

 Решения - Протокол № 25/31.05.2021 г.

 Решения - Протокол № 26/28.06.2021 г.

 Решения - Протокол № 27/26.07.2021 г.

 Решения - Протокол № 28/30.08.2021 г.

 Решения - Протокол № 29/27.09.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 232(Годишен отчет за изпълнението на  бюджета на община Струмяни за 2020 година)
                - Приложение № 2 към решение № 233(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2020 година)
                - Приложение № 3 към решение № 234(Информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 година)

 Решения - Протокол № 30/25.10.2021 г.

 Решения - Протокол № 31/29.11.2021 г.
                - Приложение №1 към Решение № 249
                - Приложение №2 към Решение № 251
                - Приложение №3 към Решение № 252
                - Приложение №4 към Решение № 253
                - Приложение №5 към Решение № 255
                - Приложение №6 към Решение № 256
                - Приложение №7 към Решение № 258

 Решения - Протокол № 32/29.12.2021 г.
                - Приложение №1 към Решение № 262(Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на община Струмяни през 2022 година)

 Решения - Протокол № 33/24.01.2022 г.
               - Приложение №1 към Решение №266(Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2022 г.)
               - Приложение №2 към Решение №267(План за защита при бедствия)
               - Приложение №3 към Решение №268(План за интегрирано развитие на Община Струмяни  /ПИРО/ за периода 2021-2027 година)
               - Приложение №4 към Решение №273(Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.)

 Решения - Протокол № 34/28.02.2022 г.
               - Приложение №1 към Решение №275(„План за действие на община Струмяни в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 година“)
               - Приложение №2 към Решение №276(„Отчет за дейността на МКБППМН при община Струмяни през 2021 година“)
               - Приложение №3 към Решение №278(Отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2021г. -  31.12.2021 година)
               - Приложение №1 към Решение №279(Списък с имоти, представляващи пасища на територията на Община Струмяни, за стопанската 2022/2023 г.)
               - Приложение №2 към Решение №279(Списък с имоти, представляващи ливади на територията на Община Струмяни, за стопанската 2022/2023 г.)
               - Приложение №3 към Решение №279(Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади  в община Струмяни за стопанската 2022/2023 година)
               - Приложение №4 към Решение №279(Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2022/2023 година)

 Решения - Протокол № 35/28.03.2022 г.

 Решения - Протокол № 36/26.04.2022 г.
               - Проектобюджет на община Струмяни за 2022 г.(Решение № 286 от 26.04.2022 г.)
             
 - Приложение №1 към Решение №289(„Стратегически план за дейността на вътрешния одит в община Струмяни за периода 2022 – 2024 година“)
         
     - Приложение №2 към Решение №290(„Годишен план за дейността на вътрешния одит в община Струмяни за 2022 година“)
               - Приложение №3 към Решение №291(Oтчет за дейността и финансов отчет на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.)
               - Приложение №4 към Решение №292(Oтчет за дейността и финансов отчет на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.)
               - Приложение №5 към Решение №293(Oтчет за дейността и финансов отчет на НЧ „Климент Охридски - 1920“, село Илинденци за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.)
 Решения - Протокол № 37/11.05.2022 г.

 Решения - Протокол № 38/13.06.2022 г.

 Решения - Протокол № 39/27.06.2022 г.
                - Приложение към Решение №303 (имоти с начин на трайно ползване „ниви”, които са маломерни /до 10,000 дка/, представляващи частна общинска собственост)

Решения - Протокол № 40/25.07.2022 г.

Решения - Протокол № 41/29.08.2022 г.
                - Приложение № 1 към решение № 314(Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2022г. - 30.06.2022 година)

Решения - Протокол № 42/26.09.2022 г.
                - Приложение № 1 към решение № 316(Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2021 година)
                - Приложение № 2 към решение № 317(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2021 година)
                - Приложение № 3 към решение № 318(Информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2022 година)

Решения - Протокол № 43/14.10.2022 г.

Решения - Протокол № 44/04.11.2022 г.

Решения - Протокол № 45/09.11.2022 г.

Решения - Протокол № 46/09.11.2022 г.
                - Приложение № 1 към решение № 337(Краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Струмяни  2022-2024 год.)
                - Приложение № 2 към решение № 338(Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Струмяни за периода 2022-2024 год.)
                - Приложение № 3 към решение № 340(Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на община Струмяни през 2023 г.)
                - Приложение № 4 към решение № 348(Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Будител-1997“-с.Струмяни за 2023 г.)
                - Приложение № 5 към решение № 349(Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Братя  Миладинови-1936“ с. Микрево за 2023 г.)
                - Приложение № 6 към решение № 350(Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Климент Охридски-1920“ с. Илинденци за 2023 г.)
Решения - Протокол № 47/19.12.2022 г.
                - Приложение № 1 към решение № 354(План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци по дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Струмяни за 2023 година)

Решения - Протокол № 48/30.01.2023 г.
                - Приложение № 1 към решение № 361(Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Струмяни 2022-2026 год.)

 Решения - Протокол № 49/27.02.2023 г.
                - Приложение № 1 към решение № 368(Отчет за дейността на МКБППМН при община Струмяни през 2022 година)
                - Приложение № 2 към решение № 370(Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 година)
                - Приложение № 1 към решение № 371(списъци с имоти, представляващи пасища)
                - Приложение № 2 към решение № 371(списъци с имоти, представляващи ливади)
                - Приложение № 3 към решение № 371(Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади  в община Струмяни за стопанската 2023/2024 година)
                - Приложение № 4 към решение № 371(Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2023/2024 година)
 Решения - Протокол № 50/07.03.2023 г.

 Решения - Протокол № 51/27.03.2023 г.
                - Приложение № 1 към решение № 377(Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на Oбщина Струмяни)
                - Приложение № 2 към решение № 379(Допълнителен  годишен план за ползване на дървесина от горските  територии собственост на община Струмяни през 2023 година)
                - Приложение № 3 към решение № 383(Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на територията на община Струмяни, област Благоевград)

 Решения - Протокол № 52/24.04.2023 г.
                - Приложение № 1 към решение № 384(отчет за дейността и финансов отчет на НЧ „Братя Миладинови – 1936““, село Микрево, за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.)
                - Приложение № 2 към решение № 385(отчет за дейността и финансов отчет на НЧ „Будител – 1997“, село Струмян,и за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.)
                - Приложение № 3 към решение № 386(отчет за дейността и финансов отчет  на НЧ „Климент Охридски - 1920“, село Илинденци, за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.)

 Решения - Протокол 53/12.05.2023

 Решения - Протокол 54/29.05.2023
      Обява за съдебни заседатели съгласно Решение N 400

 
Решения - Протокол 55/26.06.2023
               
- Приложение № 1 към решение № 404(Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2022 година)
                - Приложение № 2 към решение № 405(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2022 година)
 Решения - Протокол 56/28.06.2023

 Решения - Протокол 57/31.07.2023
                - Приложение № 1 към решение № 416

 
Решения - Протокол 58/28.08.2023
                - Приложение № 1 към решение № 419(Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Струмяни 2023 г.)

 Решения - Протокол 59/14.09.2023
                - Приложенията към решение 424(Бюджет на Община Струмяни за 2023 г.)

 Решения - Протокол 60/14.09.2023

 Решения - Протокол 61/19.10.2023
                - Приложенията към решение 433

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС