Защита на потребителите
Обществени поръчки
СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (С ЕЛЕКТРОННИ ПРЕПИСКИ) НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ЗОП

16.06.2020
ОП-4/11.06.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;, публикувано в АОП на 15.06.2020г., както следва: Под № 982874 – решение за откриване на процедурата ; Под № 982881 – обявление за поръчката, публикувано в ОВ на ЕС на 16.06.2020 г.

25.03.2020
ОП-3/25.03.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево,с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”, публикувано в АОП на 20.03.2020г., както следва: Под № 968121- решение за откриване на процедурата ; Под № 968137 - обявление за поръчката. 

20.03.2020
ОП-2/20.03.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”, публикувано в АОП на 20.03.2020г., както следва: Под № 967163 - решение за откриване на процедурата ; Под № 967166 - обявление за поръчката

17.01.2020
ОП-1/17.01.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 17.01.2020г., както следва: Под № 954785 - решение за откриване на процедурата ; Под № 954852 - обявление за поръчката.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“, публикувано в АОП на 05.12.2019 г., както следва: Под № 947235 – решение за откриване на процедурата ; Под № 947237 – обявление за поръчката, публикувано в ОВ на ЕС на 06.12.2019 г.

02.12.2019
ОП-18/02.12.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувано в АОП на 02.12.2019г., както следва: Под № 947201 - решение за откриване на процедурата ; Под № 947206 - обявление за поръчката.

14.11.2019
ОП-16/14.11.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувано в АОП на 14.11.2019г., както следва: Под № 944493 - решение за откриване на процедурата ; Под № 944495 - обявление за поръчката.

02.09.2019
ОП-13/28.08.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 02.09.2019 г., както следва: Под №930508 - решение за откриване на процедурата ; Под № 930517 - обявление за поръчката.

24.06.2019
ОП-8/19.06.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикувано в АОП на 24.06.2019 г., както следва: Под № 917373 – решение за откриване на процедурата ; Под № 917377 – обявление за поръчката.

17.06.2019
ОП-7/17.06.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувано в АОП на 17.06.2019г., както следва: Под № 916894 - решение за откриване на процедурата ; Под № 916898 – обявление за поръчката.


30.05.2019
ОП-6/30.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“,  публикувано в АОП на 30.05.2019г., както следва: Под № 914064 – решение за откриване на процедурата ; Под  № 914044 – обявление за поръчката.

23.05.2019
ОП-5/23.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа", публикуванa в АОП на 23.05.2019 г., както следва: Под № 913292 - решение за откриване на процедурата и под № 913279 - обявление за поръчката.

31.12.2018
ОП-18/31.12.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”, публикуванa в АОП на 31.12.2018 г., както следва: Под № 885774 - решение за откриване на процедурата ; Под № 885772 - обявление за поръчката.


08.11.2018
ОП-16/06.11.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“, публикуванa в АОП на 08.11.2018 г., както следва: Под № 876919 - решение за откриване на процедурата ; Под № 876927 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 08.11.2018 г.

30.10.2018
ОП-15/25.10.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)“, публикуванa в АОП на 29.10.2018 г., както следва: Под № 875228 - решение за откриване на процедурата ; Под № 875231 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 30.10.2018 г. 

27.10.2018
ОП-14/23.10.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикуванa в АОП на 26.10.2018 г., както следва: Под № 874694 - решение за откриване на процедурата ; Под № 874697 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 27.10.2018 г.

17.10.2018
ОП-12/12.10.2018 г.
Община Струмяни на основание стойностите по чл.20, ал.1 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, община Струмяни", публикувано в АОП на 15.10.2018г., както следва: Под № 872854 - решение за откриване на процедурата ; Под № 872860 - обявление за поръчката.

04.08.2018 г.
ОП-8/30.07.2018 г. 
Община Струмяни на основание Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ публикувано в АОП на 01.08.2018г., както следва: Под № 860219 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860220 – обявление за поръчката.

02.08.2018 г.
ОП-7/30.07.2018 г.

Община Струмяни на основание Закона за обществени поръчки  и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ публикувано в АОП на 01.08.2018г., както следва:Под № 860153 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860154 – обявление за поръчката.

01.08.2018 г.

ОП-9/30.07.2018 г.
Община Струмяни на основание стойностите по чл.20, ал.1 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ публикувано в АОП на 01.08.2018 г., както следва: Под № 860213 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860212 – обявление за поръчката.

ОП-3/02.04.2018 г.
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“ публикувано в АОП на 02.04.2018 г., както следва: Под № 840337 - решение за откриване на процедурата ; Под № 840341 - обявление за поръчка.

ОП-11/07.12.2017
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 07.12.2017г., както следва: Под № 818661 - решение за откриване на процедурата ; Под № 818673 - обявление за поръчка.

ОП-10/27.11.2017
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Доставка чрез покупка на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни", публикувано в АОП на 27.11.2017 г., както следва: Под № 816942 – решение за откриване на процедурата ; Под № 816946 – обявление за поръчка.

ОП-4/11.07.2017
Община Струмяни на основание 20, ал.1, т.1, буква б от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия “, публикувани в АОП на 14.07.2017г., както следва: №795443 - решение за откриване на процедурата и № 795445 - обявление за поръчка.
Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз. - може да се види от преписката в АОП - под номер 00579-2017-0002

ОП-17/31.10.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувано в АОП на 31.10.2016г., както следва: Под № 755717 – решение за откриване на процедурата ; Под № 755746 – обявление за поръчка.

ОП-11/05.08.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на  ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„ Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3 - Плодове и зеленчици; 7 - Перилни и миещи препарати ”, публикувано в АОП на 05.08.2016г., както следва: Под № 743692 – решение за откриване на процедурата Под № 743694 – обявление за поръчка

ОП-10/26.05.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции:1. Мляко и млечни продукти; 2. Место и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи", публикувани в АОП на 26.05.2016г., както следва: №734455 - решение за откриване на процедурата и № 734456 - обявление за поръчка.
 
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА С. СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, открита с Решение 08 04-780/15.07.2015 г. на кмета на община Струмяни, публикувано в Регистъра на обществените поръчки.

ОП-1/09.06.2015
Стартира процедура  за възлагане на обществена поръчка договаряне без обявление по ЗОП с предмет:
„Доставка на горива за МПС нуждите на автомобилния парк на община Струмяни и поделенията към нея: ОДЗ "Патиланци"- с. Микрево и ДВХПР - с.Раздол.”, открита с Решение ОП-1/09.06.2015 г. на Кмета на община Струмяни и публикувано в АОП под номер 670806 от 09.06.2015 г.

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:" „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА С. СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, открита с Решение ОП-6/13.10.2014 г. на кмета на община Струмяни

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С. ИЛИНДЕНЦИ И С.ДРАКАТА, ОБЩИНА СТРУМЯНИоткрита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г.

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. 
 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС