ОП-4/11.06.2020

електронна преписка

26.10.2020 15:20
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия“, публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2020-0004, открита с Решение № ОП-4(1) от дата 11.06.2020 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 29.10.2020 г. от 11:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

02.10.2020 
Публикуван е Протокол № 1 от работата на комисията назначена със Заповед № З-222/22.07.2020 г. на Kмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/14.11.2019

02.10.2020 15:23

Протокол № 1 от работата на комисията09.07.2020 16:03
Публикувани са Разяснения по чл.33, ал.1 от ЗОП (виж тук) относно обявена обществена поръчка с предмет:" Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни", по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;

01.07.2020 11:20
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: оставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;

16.06.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;, публикувано в АОП на 15.06.2020г., както следва: Под № 982874 – решение за откриване на процедурата ; Под № 982881 – обявление за поръчката, публикувано в ОВ на ЕС на 16.06.2020 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;,

Прогнозна стойност:

337 860.62 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

20.07.2020 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

20.07.2020 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 22.07.2020 г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

16.06.2020 г.  18:09

Дата на изпращане в АОП

11.06.2020 г.
№ 982874 – решение за откриване на процедурата
№ 982881 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

15.06.2020 г.

Дата на публикуване в ОВ на ЕС

16.06.2020 г.


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?