Новини

ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ”!
20.01.2021
Днес 20.01.2021 г. /сряда/ в залата на НЧ „Будител-1997“ – с. Струмяни се проведе закриваща пресконференция по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни”, Приоритетна ос 5: ,,Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, изпълняван от Община Струмяни.   На пресконференцията , ръководителят на проекта г-жа  Александрова , представи проекта и неговите цели,  а  именно:   постигане  на интегриран подход при грижата за лица с психични увреждания,  подобряване качеството на техния живот, както и тяхното пълноценно включване в обществения живот, чрез изграждане на подходяща...

Закриваща пресконференция
19.01.2021
На 20.01.2021 г. ще се проведе закриваща пресконференция по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни”, Приоритетна ос 5: ,,Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, изпълнява се от Община Струмяни.   Основната цел на проекта е постигане на интегриран подход при грижата за хората с психични увреждания, за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот, чрез изграждане на подходяща нова инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги, които индивидуализират подхода към индивидите и целят...

Отменено е бедственото положение за част от територията на Община Струмяни, което беше обявено в понеделник.
15.01.2021
Заповедта за отмяна може да видите тук:

Обявена е процедура за подбор на здравен медиатор в община Струмяни
15.01.2021
На основание заповед № З-10/14.01.2021 г. на Кмета на община Струмяни, Общинска администрация Струмяни Обявява процедура за подбор на здравен медиатор   Брой работни места : 1 /едно/; Длъжност: здравен медиатор; Вид правоотношение: трудово; Място на работа: Община Струмяни; Характер на работа: Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;   Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец Декларация-съгласие за обработване на лични данни Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Струмяни. Mожете да изтеглите документа и тук. Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към местна уязвима етническа общност Познаване на здравните и социални проблеми на общността Владеене на езика на...

СЪОБЩЕНИЕ
11.01.2021
В следствие на паднали интензивни валежи и усложнена метеорологична обстановка, значително се е повишило нивото на река Струма, което е предизвикало компрометиране на част от дигата на реката на територията на община Струмяни в землището на с. Илинденци. Компрометираните участъци са два с обща дължина около 400 м. Служители на „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма-Места” и кризисен щаб при община Струмяни са реагирали незабавно и са на място на аварията, като се предприемат Спасителни неотложни аварийно-възстановителни ремонтни работи /СНАВР/ за отстраняване на аварията с помощта на тежка техника. На територията на община Струмяни се обявява частично бедствено положение до отстраняване...

Започна кампанията за приемане на Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък!
11.01.2021
Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася. От тази година услугата е достъпна и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларацията се подава от всяко от лицата, за периода,...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?