Защита на потребителите
Инфраструктура

1.1.Канализация, водоснабдяване и електрификация и съобщения.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - Доставчик на услугата е “ВиК - Стримон” ЕООД.

„ВиК – Стримон” ЕООД

С.Микрево, общ. Струмяни

За контакти: Васил Димитров

Тел. 07434/3004, e-mail: vik_strimon@abv.bg

 

Всички населени места в общината са водоснабдени. В населените места на общината няма режим на водоподаването. Водопроводна мрежа е в лошо състояние, износена, 98 % са етернитови тръби.

По водохващания населените места са както следва:

  • Група Плоски - Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката;
  • Водохващане Добри лаки – трасе със 17 км дължина, от които 4,8 км. с тръби ПЕНД;
  • Водохващане с. Каменица – осъществява се от два водоизточника;
  • Водохващане с. Цапарево – осъществява се от алпийски тип водоизточник;
  • Водохващане с. Гореме – състои се от 3 извора;
  • водохващане с. Никудин – изворно, състои се от 4 извора;
  • Водохващане с. Раздол – изворно, състои се от два извора като единият от 6км. е с тръби ПЕНД;
  • Водохващане с. Игралище – помпени станции, на 12 км от селото.
  • Водоснабдяване с.Палат – от резервоара на с.Игралище, 8км. от тръби ПЕНД.

Водохващането се стопанисва от „УВЕКС” ЕООД гр.Сандански.

 

 

     КАНАЛИЗАЦИЯ – изградена е на част от населените места: Струмяни, Микрево и Илинденци – 90%, Драката и Цапарево – 100%. Канализационната мрежа се стопанисва и поддържа от общината.

1.2.Транспортно обслужване и състояние на пътищата.

На територията на община Струмяни могат да се ползват два вида транспорт: железопътен и автомобилен.

Община Струмяни има удобно транспортно-географско положение, през територията и минава една от меридианните европейски магистрали Е-79-Калафат-Видин-София-Кулата-Солун-Атина, това е най прекия път от северна и източна Европа за северна Африка. В проект е магистрала “Струма” част от Еврокоридор №4, която ще преминава през територията и.

Село Струмяни е важен шосеен център, оттук водят началото си всички четвъртокрасни пътища за селата от общината. Оттук минава и ж.п.линията Видин(Лом)-София-Кулата-Солун-Атина.

От голямо значение за върху развитието на общината  оказващо положително въздействие е географското и положение. Тя попада в тилната зона на граничния район с Гърция, на 30 км. на юг е ГКПП-Кулата. На запад граничи с Република Македония. От гр.Берово (Македония) до държавната ни граница е построен път и необходимите сгради и съоръженияза ГКПП. Предстои от наша страна да се разшири пътя от с.Струмяни до с.Клепало и да се построи отсечката от Клепало до границата и необходимите сгради и съоръжения за ГКПП, което ще бъде предпоставка за развитието на общината като търговски, икономически и транспортен център. Международния път Струмяни – Берово е във фаза работен проект, има подписана междуправителствена спогодба. Финансира се от Пред присъединителните фондове на Европейския съюз и МРРБ на РБ на обща стойност 33 млн. долара.

Около 50% от селата в община Струмяни имат връзка с общинския център чрез третокласни и четвъртокласни асфалтови пътища разположени в 3 лъча: Илинденци – мраморни кариери; Драката – Палат – Игралище – Никудин и Микрево – Цапарево – Раздол – Добри лаки, а до останалите пътищата са черни или с трошено-каменно покритие.В отделните села шосейната мрежа е неравномерно изградена, например в с.Струмяни 80% от улиците са с трайна настилка, с.Илинденци-50%, а с.Микрево-25%.

В границите на общината има четири бензиностанции, намиращи се на шосе Е-79. Едната разполага и с автомивка. В момента е в строеж и газостанция.  

1.3.Търговско и банково обслужване.

Търговската мрежа в община Струмяни е много неравномерно разпределена. Тя е относително добре устроена в с.Микрево, Струмяни и до известна степен в с.Илинденци.В с.Струмяни функционира клон на ДСК и Интернешънъл Асет Банк. Пощенските клонове изпълняват функции на Пощенски банки.

1.4.Здравно обслужване.

В селищата на общината има постоянно медицинско обслужване. Най-добри възможности за оказване на квалифицирана медицинска  помощ има селския здравен участък в с.Микрево.На територията на селищна система Струмяни има разкрити и два  частни стоматологични кабинети в с.Микрево и с.Струмяни и 2 частни аптеки в с.Микрево и в с.Струмяни.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС