Защита на потребителите
Природа

Специфичните природни дадености на територията на община Струмяни  благоприятстват развитието на екологичен и устойчив туризъм. Има добри условия за практикуване на различни рекреационни дейности в горска среда и по поречието на р.Струма – спортуване за здраве, излети сред природата с пикник, събиране на диворастящи плодове, любителски риболов и други.

Наличието на уникални природни феномени: множеството девствени пещери в Пирин планина, рибното богатство на р.Струма, разнообразието на растителни и животински видове и ценни защитени територии като Национален парк “Пирин” и природния резерват “Соколата” са отлична основа за развитие на туризъм: на спелеоложки експедиции, алпинизъм, делта и парапланеризъм, чист еко – туризъм в народни паркове и резервати, спортен риболов по р.Струма.

           Релефът в по-голямата си част е планински /Пирин и Малешевска пл./ и заема около 80% от територията на общ.Струмяни. Останалите около 20% от земите са по долината на р.Струма и крайните склонове на двете планини. Тези  земи имат висока степен на усвоеност и голямо значение за развитието на селското стопанство, което определя  по голямата гъстота на населението и концентрация на икономическите функции на общината. Западната част на селищната система  е заета изцяло от Малешевска планина. Тя заема около ¾ от площта и. Главното било на планината е почти успоредно с р.Струма и се повишава от юг на север и е с добре изразени речни тераси, като почти всички са обработваеми земи. Източната част на общината е  заета изцяло от Пирин планина. От 100 м. в най-ниските си участъци по долината на Струма, релефът придобива алпийски характер достигайки   2 400 м.н.в. в северен Пирин.

          Забележителните форми на релефа са множеството причудливи скални феномени: Черната скала, Тасевата скала, Медена скала, Мирова скала, Кутлева скала, Щавенска скала, Куклицата, скалният ансамбъл в местността Зандана и др. формиращи цял комплекс в и около с.Илинденци.Характерна особеност на Пиринската част е наличието на 18 пещери в  района  на с.Илинденци. Пирин планина дава богати възможности за отдих и туризъм. Високопланинските езера и пасища формират неповторим пейзаж

Фауна.

          Фауната се отличава със сравнително голямо видово разнообразие. Често срещани са заекът, катерицата, вълкът, дивата свиня, лисицата, сърната. В Малешевската част, макар и все по-.рядко, може да се види дивата котка, а в Пирин в границите на Народния парк обитава дивата коза.

От птичата фауна най-разпространени са врабецът, гугутката, гълъбът, соколът, лястовицата, славеят, синигерът, орел, сокол, лешояд, дроздът, яребицата, кекликът, фазанът. Сезонно при прелет от Егейско море по течението на Струма могат да се видят пеликани, чапли, щъркели, лебеди, зеленоглави патици и други.

Река Струма изобилства с различни видове риба – черна мряна, скобар, костур, струмски гулеш, шаран, сом и раци.

 

Климат.

Климатът дава условията за развитието и определя характера  на селското стопанство, транспорта, строителството и др.

По отношение на климатичното  райониране  на България , община Струмяни обхваща част от Планинската климатична  област и част  от Петричко-Санданската котловинна подобласт на Преходно средиземноморската климатична област  по  данни на картата на   Климатичните райони  приложена към Атлас на НРБ  - 1973 г.

Различията в  климата на района се определят от разликите в надморските височини от 100 до над 1 000 м.н.в., от Средиземноморското  влияние  по долината на р.Струма и от континенталното влияние на север.  Като цяло  климатът е типично  преходно- средиземноморски.Зимата в района се характеризира с отсъствието на силни студове /средната януарска температура е

2,5 °C /, лятото е най-продължителният и добре  изразен сезон , сухо и горещо /средната юлска температура 24,27 °C /, есента е дълга и топла .Валежите са около средните за България / 650 мм/год. /. По долината на р.Струма от  юг нахлуват предимно топли ветрове, а от север значително по-рядко и по-студени ветрове.

            Пролетта настъпва сравнително рано. По това Санданският район съществено се отличава от другия топъл край на България – Царево (Мичурин), където пролетта настъпва много късно. Средната температура на въздуха се задържа устойчиво над 50С още на 19 февруари, като само в най – високите части на планините е чак на 9 май.

            Независимо то високите температури сланите не са изключение. В повечето случаи те падат до края на март, но има години когато  се появяват до средата на април. Топлите дни през февруари – март са причина при повратни студове през март – април цъфтящите рано културни видове (бадеми, зарзалии, кайсии, джанки и праскови) често да измръзват.

Биоразнообразие

Община Струмяни е разположена в Югозападна България и обхваща 21 населени места - малка, непозната, но с възможности, гостоприемна и красива, като заобикалящата я природа от неповторими скали и хълмове. Територията на община Струмяни е 362 kм2, покрива източните склонове на Малeшевска планина, долината на река Струма и величествената Пирин планина. Най-високият връх на територията й е Шаралия - 2171 метра.


Макар и малка, и непозната община Струмяни е с възможности за развитие в областта на туризма, което е пряко свързано с опазване на богатото биоразнообразие. Усилията на ръководството на общината и желанията на населението са насочени именно в тази насока.


Сайт "Биоразнообразие", изграден по проект : ”Опазване и популяризиране на биоразнообразието в общината чрез стимулиране развитието на природосъобразен туризъм” финансиран от ПУДООС към МОСВ.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС