Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 30-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.10.2021 година / понеделник /от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни


ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2021 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно продажба на поземлен имот с идентификатор 32665.9.36 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, с площ 660 кв. м., седма категория, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя“, находящ се в местността „Горно поле“, чрез публичен търг с тайно наддаване.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно промяна характера на собствеността от частна общинска в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 49686.36.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/2507.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК .

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно даване съгласие за включване на МБАЛ „Югозападна Болница“ ООД, като партньор  на Министерството на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОПРР 2014-2020г.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно отмяна на Решения с №№ 589, 592, 591, 590, 579, 586, 585, 584, 583 от Протокол № 40/25.09.2014 г. на Общински съвет Струмяни и отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 35818.1.198, 35818.1.187, 35818.1.172, 35818.1.49, 35818.1.153 находящи се в село Каменица, поземлени имоти с идентификатори 47473.16.12, 47473.16.16, 47473.16.52 находящи се в село Махалата и поземлен имот с идентификатор 10608.3.15, находящ се в село Велющец, община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Предложение относно промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот с идентификатор 32665.23.13 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в „изоставена орна земя“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

7.Предложение относно одобряване на пазарна оценка изготвена от независим оценител за продажба на УПИ X (десети) с площ от 820 кв. м.,  находящ се в квартал 8 (осми) по РП на село Струмяни – представляващ частна общинска собственост, в който имот има законно построена жилищна сграда.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

8.Предложение относно отмяна на Решение №230 по Протокол №28/30.08.2021 год. на Общински съвет Струмяни.

/Вносител:Зам.-председател на ОбС – Георги Фильов /

 

9.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за Поземлен имот с идентификатор 23532.8.85, с площ 5192 кв.м., вид на територията: Земеделска, НТП: Нива, находящ се в местността „Гладно поле“, землище на с. Драката, общ. Струмяни, обл. Благоевград по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, собственост на „ТЕЛ-СИ“ ЕООД, с ЕИК 101650960, съгласно нот. акт № 33, том 7, рег. № 1921, дело № 1252 от 02.08.2019 г., нот. акт № 25, том 7, рег. № 1913, дело № 1244 от 01.08.2019 г. и нот. акт № 196, том 11, рег. № 3207, дело № 2227 от 06.12.2019 г. и нот. акт № 195, том 11, рег. № 3206, дело № 2226 от 06.12.2019 г. издадени от Служба по вписванията гр. Сандански, с цел реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване, без промяна на предназначението на имота.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

  

10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.               

/Вносител:Зам.-председател на ОбС – Георги Фильов /С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?