Защита на потребителите
Заседания

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам 60-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.09.2023 година / понеделник / от  10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, за УПИ IV-138 и УПИ V-136, кв. 6 по плана на с. Илинденци, общ. Струмяни с обхват: УПИ IV-138 и УПИ V-136, кв. 6, улица от О.Т. 41 до О.Т. 261 по плана на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно разглеждане и приемане на актуализиран списък с пътуващи педагогически специалисти в СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево и ДГ „Патиланци” с. Микрево за учебната 2023/2024 г.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 32665.16.12 и 32665.16.13 по КККР на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград и образуване на нов имот с идентификатор 32665.16.28 с предназначение „за бензиностанция с автомивка, търговски обект, магазин за авточасти, офиси и гаражи“.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината – представляваща:  Имот с планоснимачен № 140 (сто и четиридесет) с площ от 381 кв.м (триста осемдесет и един кв. м), който имот представлява част от УПИ IV – 69, 140 (четвърти с планоснимачни номера шестдесет и девет и сто и четиридесет) в квартал 13 (тринадесети) по подробно устройствения план на село Драката, община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства в община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.              

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

 

 

 

С уважение:
Председател на ОбС:………………. 
                 /Дияна Гегова/
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?