Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 15-то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 30.10.2020 година от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния


ДНЕВЕН РЕД:


1.Предложение относно продажба на апартамент – частна общинска собственост, намиращ се в жилищен блок на село Струмяни, община Струмяни и одобряване на пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител.
/Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева/

2.Предложение относно кандидатстване на Община Струмяни за финансиране пред ПУДООС за обект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа от км 0+00/отклоняване надясно при км. 417,10 на главен път Е 79/до км.0+495/ началото на моста на река Струма територия на с. Струмяни от км. 0+917/о.т.18/до нм.1+982/ о.т. 325/ в-д о.т. 175 до 823 с L = 146.26 по ПУП на с. Микрево, община Струмяни
/Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева/

3.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Стефан Стефанов Петров.
/Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева/

4.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Иван Георгив Ждрапански
/Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева/

5. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/, по чл. 110, ал.1, т.5, от ЗУТ , на уличен водопровод за захранване на имоти с идентификатор 23532.10.48 и 23532.8.77, находящ се в землището на с. Драката, общ. Струмяни, обл. Благоевград по КККР на с. Драката, одобрени със Заповед № РД-18225/09.04.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК и изменени със Заповед № 18-8580/20.08.2019г. на Началника на СГКК – Благоевград.
/Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева/

6. Предложение относно кандидатстване на община Струмяни по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
/Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева/

7. Предложение относно осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проекти СВ 006.2.12.120 „ Да опазим жителите на една планина по две реки“ и СВ006.2.12.142 „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Северна Македония 2014 – 2020.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ), по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за Поземлен имот с идентификатор 32665.23.21, находящ се в м. „Гарата“, зем. на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград, с площ 5702 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с предвиждане да се промени предназначението на имота от „нива“ в „Склад за мрамор и мраморни изделия“, с възложител Ивайло Любенов Черкезов.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?