Микрево - 8, 9 и 10 октомври 2021
Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 27-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 26.07.2021 година / понеделник /от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни


ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно кандидатстване на община Струмяни в качеството си на конкретен бенефициент по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 05M9OP001-2.090 „ Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и принципно одобряване на асоциирано партньорство съгласно ЗМСМА по проекта.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно разглеждане и приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2021 год. – 30.06.2021 година.

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

3.Докладна записка относно: Даване на мандат от Общински съвет Струмяни на представител на Община Струмяни за участие на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията  по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К „ ЕООД, гр.Благоевград, което ще се проведе на 10 август 2021г.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно Училищна мрежа през учебната 2021-2022 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно Актуализиране на Списъка на средищните училища в  Община Струмяни за учебната 2021-2022 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Предложение относно   Отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 32665.140.21, 32665.139.1, 32665.140.23, 32665.140.48, 32665.142.7, 32665.140.57,  находящи се в село Илинденци, община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

7.Предложение относно Отдаване под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 32665.26.72 и 32665.25.32, находящи се в село Илинденци, община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

      

8.Предложение относно Прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината – представляваща 221/321 кв. м., представляващ поземлен имот с пл. № 144 от УПИ ІІ – 140, 144 целият с площ от 321 кв. м., находящ се в квартал 27 по ПУП на село Каменица, община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/
С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?