Защита на потребителите
Заседания

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам 51-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 27.03.2023 година / понеделник / от  10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни

 

ДНЕВЕН РЕД
  

1.Предложение относно приемане нова Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно функциониране на 4 /четири/ броя социални услуги за резидентна грижа „Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ – „Вяра“, „Надежда“, „Милосърдие“ и „Светлина“ в с. Каменица, община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно одобрение на Допълнителен  годишен план за ползване на дървесина от горските  територии собственост на община Струмяни през 2023 година.

 /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно кандидатстване и изпълнение от Община Струмяни на проект “Закупуване на електрически уреди и обзавеждане за нуждите на домашен социален патронаж – Струмяни”, пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно даване на мандат от Общински съвет Струмяни на представител на Община Струмяни за участие на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград, което ще се проведе на 12 април 2023 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Предложение относно промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот с идентификатор 32665.3.4 с начин на трайно ползване „нива“ в „друга селскостопанска територия“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-226/09.01.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

  

7.Предложение относно  приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на територията на община Струмяни, област Благоевград и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавен бюджет на територията на община Струмяни, област Благоевград.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.              

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/ 
С уважение:
Председател на ОбС:………………. 
                 /Дияна Гегова/
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?