Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 37-то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 11.05.2022 година /сряда/от 17:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно определяне на представител от община Струмяни в областна комисия за разработване на областна здравна карта, въз основа на която се изготвя Национална здравна карта.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.               

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?