Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 6 -то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на  12.02.2020 година / сряда/ от 10:30 ч. в заседателната зала при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение относно разглеждане и приемане на проектобюджета на община Струмяни за 2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

2.Предложение относно Докладна записка от Кмета на община Струмяни за даване мандат от Общински съвет Струмяни за участие на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр.Благоевград на 27.02.2020 год./четвъртък/ от 11:00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград, ет.1.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

3.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.   

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/


С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?