Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 16-то(редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 30.11.2020 година от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния


ДНЕВЕН РЕД:


1.Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Братя Миладинови-1936“ с. Микрево
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

2.Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Будител-1997“ с. Струмяни
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

3.Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Климент Охридски-1920“ с. Илинденци
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

4.Предложение относно: Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, в изпълнение на чл. 27 от Закона за социалните услуги.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

5.Предложение относно Кандидатстване на община Струмяни с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.111 „МИГ „Струма- Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

6.Предложение относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2020 година.
/Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева /

7.Предложение относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2020 година.
Вносител: Вр. ИД Кмет на общината- Фиданка Котева

8.Предложение относно: Отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 78046.7.48, 78046.14.64 и 78046.9.78 в село Цапарево, 65930.1.96 в село Седелец, 49686.4.99 и 49686.4.106 в село Микрево, 16362.8.41 в село Горна Рибница, 32665.22.28 в село Илинденци, 32322.2.67 село Игралище и 38056.3.43 село Колибите.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

9.Предложение относно: Изменение в Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014 г. и отмяна на Решение № 162 от Протокол № 18/23.12.2016 г. Общински съвет Струмяни.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?