Защита на потребителите
Заседания

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам 46-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 28.11.2022 година / понеделник / от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Предложение относно приемане на „Краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Струмяни 2022-2024 год.”

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

2.Предложение относно приемане на ”Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Струмяни за периода 2022-2024 год.”

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

3.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2022 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

4.Предложение относно одобрение на Годишния план за ползване на дървесина от горски територии собственост на община Струмяни през 2023 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

5.Предложение относно кандидатстване на Община Струмяни в качеството си  на допустим кандидат по Процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, за нова улица с О.Т.60А – О.Т.41 – О.Т.50А по плана на с. Илинденци, общ. Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

7.Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, за нова улица от О.Т. 101 до О.Т. 122 в с. Игралище, общ. Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

8.Предложение относно одобряване на пазарна оценка изготвена от независим оценител за продажба на УПИ VI - 799 (шести с планоснимачен номер седемстотин деветдесет и девет) с площ от 635 кв. м. (шестотин тридесет и пет кв. м.),  находящ се в квартал 62 (шестдесет и втори) по РП на село Микрево – представляващ частна общинска собственост, в който имот има законно построена едноетажна паянтова жилищна сграда.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

9.Предложение относно одобряване на пазарна оценка изготвена от независим оценител за продажба на УПИ XXIX - 791 (двадесет и девети с планоснимачен номер седемстотин деветдесет и едно) с площ от 507 кв. м. (петстотин и седем кв. м.),  находящ се в квартал 58 (петдесет и осми) по РП на село Микрево – представляващ частна общинска собственост, в който имот има законно построена двуетажна масивна жилищна сграда.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

10.Предложение относно продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV в квартал 20 по Регулационния план на село Каменица, община Струмяни и одобряване на пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

11.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2022 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

12.Предложение относно разглеждане и приемане на Годишна програма  за развитие на читалищната дейност в НЧ „Будител-1997“ с. Струмяни за 2023 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

 

13.Предложение относно разглеждане и приемане на Годишна програма  за развитие на читалищната дейност в НЧ „Братя  Миладинови-1936“ с. Микрево за 2023 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

 

14.Предложение относно разглеждане и приемане на Годишна програма  за развитие на читалищната дейност в НЧ „Климент Охридски-1920“ с. Илинденци за 2023 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

 

15.Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти  с идентификатори: 16273.1.334, 16273.1.424, 16273.1.672 в село Горна Крушица и имот с идентификатор 21467.8.77, находящи се в село Добри Лаки,  община Струмяни.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

 

16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.               

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

 

 
 
С уважение:
Председател на ОбС:………………. 
                 /Дияна Гегова/
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?