Защита на потребителите
Заседание 5/19.02.2024

5-то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, проведеno на 19.02.2024 година / понеделник / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни.

Протокол от заседанието на Общински съвет Струмяни вижте тук.
Материалите за дневния ред може да видите към всяка точка от дневния ред.
Протоколите от заседанията на комисиите са в края на странцата.


ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно разглеждане и приемане на проектобюджета на община Струмяни за 2024 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

2.Предложение относно утвърждаване организационната структура на общинска администрация Струмяни.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

3.Предложение относно кандидатстване и изпълнение от Община Струмяни на проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – Струмяни“, пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

4.Предложение относно кандидатстване на община Струмяни , в партньорство с община Петрич  и община Сандански, с проектно предложение  „Изграждане на капацитет за сформиране на Местна инициативна рибарска група Сандански – Петрич - Струмяни (МИРГ – Сандански – Петрич - Струмяни) и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИРГ – Сандански – Петрич - Струмяни“ по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана  от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

5.Предложение относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета но община Струмяни и кметовете на кметства.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.    

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/


С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Севделина Траянова/Протоколи от заседанието на комисиите към Общински съвет Струмяни:
Бюджет, финанси и контрол
Земеделие, гори и екология
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Образовани, култура, спорт и социални дейности
Проекти, програми, наредби и структура
Строителство, градоустройство и общинска собственост
Председателски съвет

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС