Защита на потребителите
Функции и правомощия

Функции и правомощия на ОбС


        Общинският съвет определя политиката на общината относно местното самоуправление, икономическото развитие, общинската собдственост, общинските финанси здравеопазването, образованието, културата, социалното подпомагане на населението, благоустройството и комуналното обслужване, спорта, отдиха и туризма, устройството и развитието на територията, опазването на околната среда.

 

Общинският съвет:

 1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 2. Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
 3. Избира и освобождава Председателя на Общинския съвет;
 4. Избира и освобождава заместник-кметове и кметски наместници по предложение на кмета на общината;
 5. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба;
 6. Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 7. Определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
 8. Приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете кметствата;
 9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители в тях;
 10. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
 11. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 12. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
 13. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на техническата и социалната инфраструктура;
 14. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 15. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина и определя своите представители в тях;
 16. Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 17. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 18. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 19. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 20. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 21. Одобрява символ и печат на общината;
 22. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
 23. Решава и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската администрация, сдружаването на общината, както и всички въпроси, изрично посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител в седемдневен срок. Актовете на общинския съвет се излагат на определено от кмета място в сградата на общината и се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

За нарушаване на наредбите могат да се предвидят наказания глоба в размер до 500 лв.; при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14-дневен срок от изтичането на мандата на предходния общински съвет.

Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване Председател на съвета.


Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. по негова инициатива;
 2. по искане на една трета от общинските съветници;
 3. по искане на една пета от избирателите на общината;
 4. по искане на областния управител.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС