Защита на потребителите
Приключили процедури

Проект River PLUS „Коридор за сътрудничество Струма“

Проект „Живото културно наследство на два народа на една сцена”

„Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни“

Топъл обяд за жителите на община Струмяни в условията на COVID-19

Проект "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни" финансиран с договор  BG16RFOP001-5.002-0026-C01 по оперативна програма: Региони в растеж

Патронажна грижа в община Струмяни

Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"Проект BG16M1OP002-2.002-0013

Проект /assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/S4H.png


Община Струмяни е целева група по проект“Активиране на младите хора в малките населени места-Партньори за промяна“

Топъл обяд за жителите на Струмяни


/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/2WILL-2Work/2will-logomic.png "2WILL-2 Work in Integration of Local Life"

Проект "Активен живот" финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG05M9OP001-2.005-0047-C01 по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията "Municipality of Strumyani anounces public tender with object: "Construction works for correction of Shashka river within project CB006.1.12.175" PP2_Construction works.rar Publication reference: CB006.1.12.175 – PP2 – Works 1

Проект “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“ попрограма за трансгранично сътрудничество България-Македония "Interreg-IPA CBC Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with CCI No. 2014TC16I5CB006" с референтен номер  CB006.1.11.173. Продължителност на проекта: 18 месеци (18.10.2016 – 17.04.2018)

  Проект „Нови възможности за грижа” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови алтернативи” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

“FOCUS - Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy”

Проект "Подкрепа за социално включване в община Струмяни", съгласно сключен Договор №BG05M9OP001-2.002-0175-C001 с наименование "Независим живот"

"Мрежа автентична Европа” по програма „Европа на гражданите”

 Социален проект „Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Струмяни”

Проект “ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”

 Проект „Повишаване на ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни”

  Проект "Придобиране на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Струмяни и Кресна"

 Проект “Постигане на по-добри услуги за гражданите ибизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности”

Вълкът-сит, агнето-цяло

Социален асистент и домашен помощник

Инвестиция в бъдещето на община Струмяни

Партньорство между гражданите и общината гаранция за прозрачност и отчетност

Ние мислим за нашето бъдеще

На фокус е природата

Зелена инициатива за Струмяни

Hand in hand: little Bulgarians and Macedonians

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС