Защита на потребителите
Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни
Настоящият проект е разработен в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората. Проектът „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни“ цели създаването и предоставяне на четири нови социални услуги - Центрове за грижа за лица с психични разстройства от резидентен тип за 60 лица. В новите резидентни услуги (центрове за грижа) ще бъдат настанени лица, които ще бъдат изведени от специализирана институция. В рамките на проекта са предвидени дейности за подбор, наемане, начално и надграждащо обучение на персонала, разработване на вътрешни правила, регламентиращи дейността на услугите, закупуване на материални активи, както и дейности за организация и управление, информация и комуникация на проекта. В резултат от изпълнението на проекта ще се осигури предоставянето на качествени грижи, съобразно индивидуалните планове за грижа и специфичните потребности и нужди на отделните потребители. Ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната – оказване на съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни, образователни и други подкрепящи/съпътстващи услуги. Реализирането на проекта ще допълни мерки (проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“), финансирани по ОПРР 2014-2020, с подкрепата на която се изгради социалната инфраструктура за предоставянето на новите услуги в село Каменица, община Струмяни.
Проектното предложение е в съответствие със заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и с планирано развитие на социалния сектор в община Струмяни.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?