Защита на потребителите
Дневен ред

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 7-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.03.2024 година / понеделник / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно разглеждане и приемане на Общински годишен план за младежта на община Струмяни за 2024 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

2. Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда  на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Илия Златков Спасов.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

3. Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2024 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

4. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за ПИ с идентификатор 23532.2.60, с площ от 6833 кв.м., вид на територията „Земеделска”, Начин на трайно ползване – „Нива”, собственост на Димитър Александров Петров, съгласно нот. акт № 157, том II, рег. № 5074, дело № 348 от 2023 г., находящ се в м. „Лаката“, землището на с. Драката, общ. Струмяни, обл. Благоевград, по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с цел промяна предназначението на имота от „Земеделска”, – „Нива ” в „за жилищно строителство“.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

5. Предложение относно разглеждане и приемане на План за действие на община Струмяни за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024-2027 година в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване участието на ромите 2021-2030 година.

/Вносител: Вр.И.Д. Кмет на община Струмяни-Фиданка Котева /

 

6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, за изменение на уличната регулация на улица с О.Т. 4 – О.Т. 80 – О.Т. 74 по плана на с. Струмяни, общ. Струмяни, одобрен със Заповед № 332/1967 г. в източната страна на улицата, която граничи с кв. 4 и кв. 7.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, за УПИ IV-138 и УПИ V-136, кв. 6 по плана на с. Илинденци, общ. Струмяни с обхват: УПИ IV-138 и УПИ V-136, кв. 6, улица от О.Т. 41 до О.Т. 261 по плана на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

8. Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ поземлен имот с идентификатори: 61772.3.88, находящ се в село Раздол, община Струмяни.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.    

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/


С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Севделина Траянова/

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС