Защита на потребителите
Дневен ред

Видео платформа за излъчване в реално време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии и преглед на записите от проведените заседания вижте тук.На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам 10-то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 26.06.2024 година /сряда/ от 11:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ПУП-изменение на ПР) с цел разделяне на УПИ XXII, пл.№198, кв.12 по плана на с.Цапарева, община Струмяни, обл. Благоевград на три нови УПИ, а именно УПИ XXV-198, УПИ XXVI-198 и УПИ XXVII-198, кв.12 и удължаване на улица от о.т.201 до о.т.201в по плана на с.Цапарево, община Струмяни с изменение на дворищно регулационната линия на УПИ XXI, кв.12 към новообразуваната улица, обособявайки се с площ от 445 кв.м..
/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

2.Предложение относно избор на упълномощен представител от община Струмяни за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД гр.Благоевград и оправомощаването му да гласува по всички точки от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 01.07.2024 год. от 11:00 ч. в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград“ АД , гр.Благоевград, ул. „Славянска“ №60, ет. №5, зала №503.
/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/

3.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Марко Цветанов Марков.
/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев/

4.Предложение относно актуализация на бюджета на Община Струмяни за 2024 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев/

5.Предложение относно избор на упълномощен представител от община Струмяни за участие в Общото събрание на съдружниците в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД гр.Сандански и оправомощаването му да гласува по всички точки от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 23.07.2024 год. от 11:00 ч. в МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански, Административна сграда.
/Вносител:Зам.-председател на ОбС – Борислав Чиликов/

6.Предложение относно промяна числеността на персонала в ЦСРИ Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев/

7.Предложение относно издаване на запис на заповед от община Струмяни в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане и ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.396-0002-C01 от 11.01.2023г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни”, сключен между Община Струмяни, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и ДФ „Земеделие”.
/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев/

8.Предложение относно даване на съгласие за подготовка на проектно предложение на община Струмяни с наименование: ”Нисковъглеродна Пътека Безкрайност” (“Low-carbon InFinity Trail”), с Акроним/Acronym: ЛИФТ (LIFT) по Покана 1 за идентифицирани кандидати за разработване и подаване на пълни проектни предложения (Call 1 for identified applicants to develop and submit full project proposals) по Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион” (Programme Priority 3 „Integrated Development of the Cross-Border Region”) по Програмата Interreg (VI-A) ИПП България - Северна Македония 2021-2027 (Interreg (VI-A) IPA Bulgaria - North Macedonia Programme 2021-2027.
/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев/

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Зам.-председател на ОбС – Борислав Чиликов/

С уважение: Заместник - председател на ОбС:………………. /Борислав Чиликов/
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС