Защита на потребителите
Патронажна грижа в община Струмяни

Кратко описание на проекта
Проект „Патронажна грижа в община Струмяни“ ще осъществи превенция разпространението на корона вирус, опазване на общественото здраве и благосъстоянието на населението, при спазване на разпоредбите на националното законодателство в ситуация на пандемична обстановка.
Общата цел на проектното предложение е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на територията на община Струмяни, които са в посока на подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора и повишаване на възможностите им за социално включване в условия на наложителен период на социална изолация.
Специфичните цели:
- осигуряване на достъп до услуги на територията на населени места в община Струмяни, предназначени за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица в карантинен период и възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, при спазване на мерките за ограничаване движението на хора в условия на извънредно положение и наложителен период на социална изолация;
- опазване на здравето на лица от целевата група и ограничаване на риска от разпространение на корона вирус, чрез осигуряване на материален и кадрови ресурс за предоставянето на услуги в домашна среда в населени места в община Струмяни.
Проектът се предвижда да обхване 29 лица, представители на целевата група.

Дейностите по проекта са:
1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса.
2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
3. Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ: 47 415 лв., от които:

европейско съфинансиране: 40 302,75 лв.

национално съфинансиране: 7 112,25 лв.


Начало на проекта: 16.03.2020 г.

Край на проекта: 31.12.2020 г.


Съобщения, новини, публикации:

03.06.2020
Подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижи в община Струмяни”


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС