Защита на потребителите
Заседание 4/29.01.2024

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 4-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 29.01.2024 година / понеделник / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния дневен ред:

 ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни за периода 2024– 2027 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

2. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2024 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

3.Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН.

/Вносител: Председател на МКБППМН – Фиданка Котева/                   

 

4.Предложение относно  избор на упълномощен  представител от община Струмяни за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД  гр.Благоевград и оправомощаването му да гласува по всички точки от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 09.02.2024 год. от 11:00 ч. в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград“ АД , гр.Благоевград, ул. „Славянска“ №60, ет. №5, зала №503                                                       

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/

 

5.Предложение относно определяне на представител от Общински съвет Струмяни за член на Областен съвет за намаляване риска от бедствия в област Благоевград

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/

 

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/

 

С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Севделина Траянова/

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС