Защита на потребителите
Заседание 6/29.02.2024

6-то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 29.02.2024 година / четвъртък / от 11:30 ч.  в заседателната зала на ОбС Струмяни.

Протокол от заседанието на Общински съвет Струмяни вижте тук.
Материалите за дневния ред може да видите към всяка точка от дневния ред.
Протоколите от заседанията на комисиите са в края на странцата.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно предоставяне на пасища и ливади от общинския поземлен фонд на община Струмяни за ползване под наем от животновъди за паша на селскостопански животни за стопанската 2024 - 2025 година.(материали по точката от дневния ред вижте тук)                                                          

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

2. Предложение относно даване на мандат от Общински съвет Струмяни на представител на Община Струмяни за участие на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от   „В и К” ЕООД, град Благоевград, което ще се проведе на 19 март 2024 година.(материали по точката от дневния ред вижте тук)

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

3.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.    

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Севделина Траянова/

Протоколи от заседанието на комисиите към Общински съвет Струмяни:

Председателски съвет
Строителство, градоустройство и общинска собственост


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС