ОП-2/20.03.2020

електронна преписка

21.04.2020 16:15
В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 973199 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”.

27.03.2020 18:00
В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 969112 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”.

20.03.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”, публикувано в АОП на 20.03.2020г., както следва: Под № 967163 - решение за откриване на процедурата ; Под № 967166 - обявление за поръчката

Вид процедура:

Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Обект на поръчката:

„Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”

Прогнозна стойност:

983 795.76 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

22.04.2020 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

22.04.2020 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 23.04.2020г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

20.03.2020 г.  18:15

Дата на изпращане в АОП

20.03.2020 г.

№ 967163 - решение за откриване на процедурата ;

№ 967166 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

20.03.2020 г.

 

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?