Защита на потребителите
ОП-13/28.08.2019
електронна преписка
30.10.2020 16:28

04.05.2020 16:45
Изпратено е обявление за възложена поръчка в АОП под номер 975483

04.05.2020 16:37
Публикуван е договор № ДГ-67/19.03.2020г. за обособена позиция №1 - Доставка и монтаж на обзавеждане
Публикуван е договор № ДГ-68/19.03.2020г. за обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на електрическо оборудване
Публикуван е договор № ДГ-69/19.03.2020г. за обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на настолни компютри

26.02.2020
Публикуванo е Решение № Р-3/26.02.2020г. на Кмета на община Струмяни 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/28.08.2019

26.02.2020 15:59

Решение № Р-3/26.02.2020г. на Кмета на община Струмяни


24.02.2020
Публикуванo е Решение за класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/28.08.2019

24.02.2019 23:50

Решение за класиране на участниците


24.02.2020
Публикуван е Доклад от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/28.08.2019

24.02.2019 23:48

Доклад от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците


24.02.2020
Публикуван е Протокол № 3 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/28.08.2019

24.02.2019 23:45

Протокол № 3 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

24.02.2020

Публикуван е Протокол № 2 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/28.08.2019

24.02.2019 23:42

Протокол № 2 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

 30.01.2020 15:35
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0005, открита с Решение № ОП-13(1) от дата 28.08.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 04.02.2020 г. от 15:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

27.11.2019

Публикуван е Протокол № 1 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/28.08.2019

27.11.2019 14:50

Протокол № 1 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците


26.09.2019 16:25
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

02.09.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикувано в АОП на 02.09.2019 г., както следва: Под №930508 – решение за откриване на процедурата ; Под № 930517 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

Прогнозна стойност:

182 609.68 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 07.10.2019 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 07.10.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 08.10.2019 г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

02.09.2019 г.  16:45

Дата на изпращане в АОП

28.08.2019 г.
№930508 – решение за откриване на процедурата
№ 930517 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

02.09.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС