ОП-1/17.01.2020
електронна преписка

17.01.2020

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 17.01.2020г., както следва: Под № 954785 - решение за откриване на процедурата ; Под № 954852 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Обект на поръчката:

„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”

Прогнозна стойност:

100 000 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

10.02.2020 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.02.2020 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.02.2020г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

17.01.2020 г.  15:31

Дата на изпращане в АОП

17.01.2020 г.
№ 954785 - решение за откриване на процедурата
№ 954852 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

17.01.2020 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?