Защита на потребителите
ОП-1/17.01.2020
електронна преписка

25.08.2020 13:30
Изпратено е в АОП обявление за възложена поръчка под ID: 992195.

25.08.2020 13:25
Публикуван е договор № ДГ-143/17.07.2020 г. за изпълнение на поръчката, който може да видите тук.

29.06.2020
Публикувано е  Решение за класиране на участниците № Р-11/29.06.2020 г. на кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-1/17.01.2020

29.06.2020 14:45

Решение за класиране на участниците № Р-11/29.06.2020 г.

 


29.06.2020
Публикуван е  Протокол № 2 от 23.06.2020 г. от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-1/17.01.2020

29.06.2020 14:40

Протокол № 2 от 23.06.2020 г. от работата на комисията


29.06.2020
Публикуван е  Протокол № 1 от 12.02.2020 г. от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-1/17.01.2020

29.06.2020 14:35

Протокол № 1 от 12.02.2020 г. от работата на комисията18.06.2020 15:25
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2020-0001, открита с Решение № ОП-1(1) от дата 17.01.2020 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 23.06.2020 г. от 11:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

17.01.2020


Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 17.01.2020г., както следва: Под № 954785 - решение за откриване на процедурата ; Под № 954852 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Обект на поръчката:

„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”

Прогнозна стойност:

100 000 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

10.02.2020 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.02.2020 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.02.2020г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

17.01.2020 г.  15:31

Дата на изпращане в АОП

17.01.2020 г.
№ 954785 - решение за откриване на процедурата
№ 954852 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

17.01.2020 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС