Защита на потребителите
Проект „Подкрепа за социално включване“
Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“, мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване

Кратко описание на проекта
Проектното предложение предвижда прилагането в община Струмяни на нов модел подкрепа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Този модел включва почасово предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда, които надграждат обичайната помощ, която хората от целевите групи по проекта получават до момента. От него ще могат да се възползват 42 потребители. Техните конкретни нужди ще бъдат предварително проучени, като ще бъде поставен сериозен акцент и върху потребностите, свързани с организация на свободното време, осъществяване на социални контакти, достъп до културни, образователни и други услуги в общността, социални консултации и др. Общата продължителност на проекта е 24 месеца, като в 20 от тях ще се предоставят подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда. За предоставянето на предвидената подкрепа в проекта ще бъдат ангажирани общо 7 сътрудници, социален работник, медицинска сестра, организатор и шофьори. Освен услуги с продължителен характер и насочени към конкретни потребители, проектът включва и дейности, ориентирани към широк кръг от представители на целевите групи - фестивал и две кампании. Фестивалът ще бъде еднодневен и ангажиран с темата за социалното включване на хора с психична болест и/или умствено увреждане. Предвижда се в него да вземат участие експерти, доставчици на социални услуги, представители на организации, работещи в сферата. Кампаниите ще бъдат фокусирани към въпроси, свързани с конкретни заболявания и здравните права на пациентите. Очаква се чрез реализиране на проектното предложение да се подобри достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване от община Струмяни до социално включване и здравеопазване. В същото време прилагането на актуален модел на подкрепа ще се отрази положително върху процеса на изграждане на подходящ местен капацитет за устойчиво предоставяне на интегрирана подкрепа.

Дейности по проекта:
1. Предоставяне на подкрепящи услуги
2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето
3. Местни социални дейности за социално включване, в които дейности ще бъдат включени 42 лица от целевата група – лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ: 
200 000.00 лв. (de minimis 100%)

01.07.2021

30.06.2023


Съобщения, новини, публикации:

25.10.2021
Съобщение относно провеждане на Процедура за наемане и подбор на персонал, за пряко предоставяне на подкрепящи социални услуги по проект „Подкрепа за социално включване“

04.10.2021
Обявление за набиране на потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда

27.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на персонал по проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“

30.07.2021

Обява-съобщениее за проект BG05M9OP001-2.111-0001 „Подкрепа за социално включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“  чрез Водено от  общностите местно развитие, община Струмяни

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС