Защита на потребителите
Новини
ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на персонал по проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“
27.09.2021

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“, мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване и утвърдена от Кмета на Община Струмяни  Процедура за набиране на персонал, представяме следнотo:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на персонал за следните длъжности:

 • Социален работник – 1 бройка;
 • Медицинска сестра/Фелдшер – 1 бройка;
 • Организатор – 1 бройка.
 • Шофьор – 2 бройки.
 • Сътрудник – 7 бройки;

      

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

 1. Социален работник – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3)   Специалност – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност,  хуманитарни науки;

4)  Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

6)  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност, свързана с прякото предоставяне на услугите, предвидени по прокета при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите, ангажирани с прякото предоставяне на услугите; 

3/ Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на потребителите;

4/ Контролира правилното водене и съхраняване на част от документацията по проекта;

5/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

6/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

7/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на сътрудниците;

8/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените услуги по домовете;

9/ Осъществява контакт и информира екипа за управление  и изпълнение на проекта;

10/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 

 1. Медицинска сестра/Фелдшер – 1 щ. бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Консултира потребителите по конкретни въпроси, свързани със здравословното им състояние;

            4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите, при необходимост;

5/ Съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

6/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

8/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

9/ Води необходимата документация и отчетност;

        10/ Участва в разработването на информационна брошура, насочена към ползата от здравословен начин на живот и необходими превантивни лични мерки за ограничаване на разпространението на конкретни заболявания и провеждането на срещи по същите теми;

 

 1. Организатор – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

3/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява приема на заявления за ползване на услуги по проекта;

2/ Съдейства за изготвянето на графиците на персонала по предоставяне на услугата;

3/ Участва в изготвянето и съхранението на личните досиета на потребителите и друга задължителната документация по проекта;

 

 1. Сътрудник - 7 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но опитът в подобна сфера на дейност е предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Оказва подкрепа на потребителите при извършване на социално-битови дейности, включващи: поддържане на лична хигиена, поддържане на хигиена в помещението, което потребителя обитава, закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост, лекарства/заплащане на битови сметки (със средства на потребителя), съдействие при приготвяне на храна, помощ при хранене, административна помощ, оказване на помощ при придвижване в дома на потребителя и извън него, оказване на помощ при прием на медикаменти, съдействие за организиране на свободното време на потребителя;

2/ Подпомагане на специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основни жизнени потребности на потребителя;

3/ Води необходима отчетност;

 

 1. Шофьор - 2 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Правоспособност за управление на МПС, категория „B”, придобита от поне  2 години;

3/ Професионален опит – не се изисква, но опитът в подобна сфера на дейност е предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Извършване на превоз на служители по проекта по предварително утвърден график;

2/ Води необходима отчетност;

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
            - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

           - Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

            -  Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

 

         Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

 

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец(изтегли тук);

Автобиография - по образец(изтегли тук);

Документ за завършено образование – копие;

-  Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

Документите по образец се получават на адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми Април” № 1 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Струмяни. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.

 

Място и срок за подаване на документите:

            Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Струмяни с адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми Април” № 1, от 27.09.2021г. до 08.10.2021г. включително.

            Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  

   

За информация: Миглена Димитрова, тел. 07434 /20-49

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС