Защита на потребителите
Новини
Обява-съобщение
30.07.2021

Във връзка с реализиране  на дейности  по проект BG05M9OP001-2.111-0001 „Подкрепа за социално включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“  чрез Водено от  общностите местно развитие, община Струмяни ще обяви прием на заявления за желаещи да кандидатстват  за позиция  медицински сестри/фелдшери, които да се включат  в проекта.

Кандидатстването и подбора на тези специалисти ще се извършва по реда на разработената процедура за набиране на персонал. Медицинското лице ще бъде назначено на трудов договор със срок в рамките периода на проекта и ще бъде ангажирано пряко с предоставянето на здравна грижа, в това число и консултации по конкретни въпроси за потребителите, включени в програмата.

Екип по управление на проекта

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС