Защита на потребителите
Проект "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни" с реф. № CB006.2.12.142


Вид на проекта: Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци): 24
Стойност на договора: 399961.12 €
Съфинансиране от ЕС: 85.00 %
Начална дата на проекта: 13.07.2019
Крайна дата на проекта: 12.07.2021

Съвместното предизвикателство за партньорите по този проект е свързано със сериозни наводнения на техните територии. В община Конче река Дединска излиза от речното корито в случай на силни бури, придружени от силен дъжд, вятър и понякога град и гръмотевични бури. Също така, Царевска река поради силните дъждове и нивото на речните води и установените острови, десният бряг на реката се излива и неблагоприятно засяга стената на главния Е-79. Това води до риск от наводняване на жилищни сгради и имот по реката в регулацията на населеното място. Цапаревска Река е сериозна заплаха и нейното положение е подобно на ситуацията, пред която е изправена община Конче с река Дединска. Избраната стратегия е свързана с най-подходящите подходи за управление на риска от наводнения в определени ситуации.

В резултат на проекта ще бъдат постигнати следните резултати: 1 намеса за подобряване на управлението на бедствия и предотвратяване на рисковете (Регулация на река Дединска в Конче), 1 намеса за адаптиране и смекчаване на последствията от изменението на климата (Увеличаване на хидравличното провеждане на р. Цапаревска) с геоцели и зелени мерки); 1 общ механизъм за управление на бедствията и превенция на риска и за насърчаване на осведомеността относно изменението на климата (общ план); 8 институции, включени в инициативата (съвместен семинар) по превенция и управление на риска - 6 общини и 2 регионални администрации; 84 участници в обучения и кампании в областта на превенция на риска (кампания за повишаване на осведомеността и съвместен семинар); 8687 жители се възползват от мерките за защита от наводнения (граждани на общините Конче и Струмяни).

Изготвени промоционални материали по проект CB006.2.12.142(виж тук)

Публикации:

12.07.2021


12.07.2021

07.07.2021

Забавна игра с обучителна цел за превенция и предотвратяване на бедствия и аварии се проведе в община Струмяни!

05.07.2021
ПОКАНА за закриваща пресконференция по проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“

24.06.2021
Община Струмяни взе участие в съвместен семинар-обучение в Република Северна Македония!

09.04.2021

Започна строителството по участъка за Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска във Фаза II, Етап II по проект CB006.2.12.142

11.10.2019
Прессъобщение за проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реф. № CB006.2.12.142 

15.10.2020
Опростена процедура за строителство по PRAG „Повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска (Етап II от Фаза II) за нуждите на Община Струмяни по проект CB006.2.12.142“


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Северна Македония 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB006.
Съдържанието на тази страница е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС