Новини
Прессъобщение за проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реф. № CB006.2.12.142
11.10.2019


Договор за БФП № РД-02-29-162/12.07.2019

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006
Приоритетна ос: Околна среда
Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Община Струмяни, България е проектен партньор на община Конче, Република Северна Македония за изпълнение на проект “Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни” с реф. № CB006.2.12.142 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония.
Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в региона Конче - Струмяни.

Проектът цели постигането на 5 специфични цели, а именно:

1.Подобряване на проводимостта на речното корито на река Дединска, община Конче, чрез ремонтни и възстановителни дейности;
2.Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска (II етап на Фаза II), община Струмяни;
3.Разработване на съвместен план за създаване на мрежа за намаляване на риска от бедствия и повишаване на информираността относно изменението на климата чрез трансгранично сътрудничество;
4.Кампания за повишаване на осведомеността за предотвратяване и управление на риска, както и адаптиране и смекчаване на последствията от изменението на климата в Конче и Струмяни;
5.Съвместен семинар „Природни решения за управление на риска от бедствия в трансграничния район“

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат осигурени следните ползи за целевите групи от двете трансгранични общини:
-повишена безопасност на населението от Конче и Струмяни от природни бедствия и превенцията от наводненията в урбанизираните територии чрез корекция на речните корита;
-повишен капацитет на общинската администрация на Конче и Струмяни за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата;
-повишена информираност на населението на двете общини, относно изменението на климата и неговите последици и реакция при кризисни ситуации.

Продължителност на проекта: 24 месеца
Начална дата: 13.07.2019
Крайна дата: 12.07.2021
Общ бюджет: 395 965,47 Евро


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?