Проект "Да опазим жителите на една планина по две реки" с реф. № CB006.2.12.120


Вид на проекта: Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци): 24
Стойност на договора: 399788.66 €
Съфинансиране от ЕС: 85.00 %
Начална дата на проекта: 13.07.2019
Крайна дата на проекта: 12.07.2021

Водещ партньор: Община Струмяни, Благоевград
Партньор по проекта: Община Берово, Източен регион

Чрез изпълнението на проекта партньорите ще обединят усилията си за предотвратяване на природни бедствия и такива причинени от човека на територията на общините Струмяни и Берово.  В рамките на проекта се предвижда подобряване проходимостта на реките Цапаревска и Брегалница чрез укрепване на крайбрежието и дъната им с цел предотвратяване на наводненията. Ще бъдат проведени обучения на местното население и общинската администрация с цел повишаване на капацитета за намиране на екологични решения и превенция на риска.

Публикации:

ПОКАНА за откриващата пресконференция в Община Струмяни на проект: „Да опазим жителите на една планина по две реки“, с реф. № CB006.2.12.120

На 16.06.2020 г. се проведе откриваща пресконференция в община Струмяни по проект „ДА ОПАЗИМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДНА ПЛАНИНА ПО ДВЕ РЕКИ“! 

15.10.2020
Опростена процедура за строителство по PRAG „Ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на река Цапаревска - Фаза 2, Етап 1 за нуждите на Община Струмяни по проект CB006.2.12.120“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Северна Македония 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB006.
Съдържанието на тази страница е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.


 

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?