Новини
Приключи изпълнението на трансграничен проект между общините Струмяни и Берово
12.07.2021


Община Струмяни, България и Община Берово, Северна Македония, приключват изпълнението на съвместен проект CB006.2.12.120 с наименование „Да опазим жителите на една планина  по две реки“. Проектът е финансиран с Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Проект CB006.2.12.120 се изпълни в рамките на Приоритетна ос: Околна среда, Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

В рамките на проекта се изпълниха общо осем дейности. По Дейност № 1 „Организация и управление на проекта“ беше сформиран  съвместен екип за управление на проекта, който се състоеше от общо петима души, ангажирани цялостната координация, планиране и отчитане на проекта. От българска страна членовете на екипа бяха трима – Ръководител, Технически сътрудник и финансов ръководител. От македонска страна, за съответните изпълнението на проекта се грижеха двама екипни членове – координатор и счетоводител. През цялата продължителност на проекта, ангажираният екип поддържаше непрекъсната и ефективна комуникация чрез срещи и общуване онлайн.

По Дейност № 2 „Информация и публичност“ на проект „Да опазим жителите на една планина  по две реки“ бяха изпълнени мерки, които популяризираха проекта, неговите цели и източниците на финансиране. На 16.06.2020г. в Община Струмяни, беше проведена откриваща пресконференция по проекта. Първото събитие по проекта беше проведено със закъснение поради възникналата COVID-19 пандемия. Отново поради пандемичната обстановка, македонският партньор – Община Берово, взе участие в събитието чрез видео обръщение на кмета – г-н Звонко Пекевски, който поздрави присъстващите на събитието в Община Струмяни. Закриващото събитие по проекта се реализира в гр. Берово, Северна Македония на 02.07.2021г. в присъствието на представители и гости от Община Струмяни, в това число и на г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни. В рамките на  дейността бяха изработени и промоционални материали за нуждите на проекта, а именно – рол банери за всеки от партньорите, информационни брошури за проекта, брандирани папки, тефтери и химикалки, необходими за предвидените събития. По проекта бяха осигурени и публикации в медии и в сайтовете на двете общини, а за инвестиционните обекти на партньорите бяха осигурени временни и постоянни табели.

Сред основните дейности на трансграничния проект между Струмяни и Берово беше и Дейност № 3 свързана с „Повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска в землището на село Микрево, Община Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите (ГЕОКЛЕТКИ)“ - Фаза 2, Етап 1. Дейност № 3 беше и основната инвестиционна дейност на Община Струмяни. В рамките на проекта беше повишена хидравличната проводимост на участък от 291 метра от река Цапаревска в Община Струмяни, представляващи Етап 1 на Фаза 2 (начало т. 32 и край съществуващ мост при т. 47 в с. Микрево) от дейностите по реката. По проекта и във връзка със строителните работи в Община Струмяни бяха извършени и дейности по строителен и авторски надзор (Дейност № 4 и Дейност № 5).

Дейност № 6 „Ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на река Брегалница“ включи инвестиционни дейности, отговорност на Община Берово, Република Северна Македония. По дейността бяха извършени СМР за 471 метра от р. Брегалница, намиращи се в рамките на гр. Берово. Строително-монтажните работи осигуриха превантивни мерки срещу наводнения в рамките на населеното място и същевременно осигуриха един по-добър облик на поречието на р. Брегалница в Берово.

Дейност № 7 по проекта, включваше съвместно събитие, проведено на 28.07.2021г. и 29.07.2021г. в гр. Сандански. Дейността събра общински служители от двете партньорски общини и експерти от релевантни държавни институции и неправителствения сектор в България, които взеха участие в Съвместно обучение за изграждане на капацитет за общински служители на тема “Зелени решения за предотвратяване и управление на бедствия”. В рамките на обучението бяха представени и разисквани темите за Актуална нормативна база за Р. България - Закон за защита при бедствия - резюме и акцент на промените касаещи общините; Организация  на действие при бедствията национално и общинско ниво – ЕСС - Единна спасителна система; Организация на доброволни формирования в общините за реакция при бедствия, Взаимопомощ със съседни формирования; Превенция/предотвратяване/ на бедствия. Ангажименти на страната ни по международни споразумения касаещи зелени решения целящи превенция на бедствия,  чрез мероприятия опазващи  природата, флората и фауната  и защита на населението; ”Център за аерокосмически наблюдения”; Зелени решения за предотвратяване на наводнения – ГЕОКЛЕТКИ; Пример за европейски проект  по превенция на наводнение по ос Опазване околна среда; Финансиране на зелени решения за предотвратяване и управление на бедствия. Искания за подкрепа от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, фонд „Солидарност“ на ЕС, други източници. (процедури, правила, срокове). Условия за подкрепа от Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ. В допълнение към предвидените теми беше разискван въпросът и за актуалната ситуация в Република Северна Македония и начините за справяне и превенция на бедствия, аварии и кризи там.

Дейност № 8 „Съвместно обучение за повишаване на осведомеността за местното население“ се проведе на 01.07.2021г. и 02.07.2021г. в гр. Берово, Северна Македония. В обучението участваха представители на всички населени места на Община Струмяни, представители на институции от Северна Македония, неправителствения сектор и други. След приключване на обучението в Северна Македония беше проведена и закриващата пресконференция по проекта.

В резултат от изпълнението на проекта беше повишена безопасността на населението на общините Струмяни и Берово от природни бедствия и беше осигурена превенцията на заливането на основните селища. Чрез строителните дейности на всеки от партньорите се осигури и превенция от наводненията в урбанизираните територии чрез корекция на речните корита, повишен беше и капацитета на публичните институции. Повишавана беше и информираност на населението по темите за бедствията и авариите, релевантни за трансграничния регион на двете общини.

 


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?