Административно-технически услуги


2. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии(електронно заявяване)


3. Издаване на разрешение за строеж(в това число и  на ограда)(електронно заявяване)


4. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове(електронно заявяване)


5. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове(електронно заявяване)

 

6. Приемане и одобрение на проект за подробен устройствен план(електронно заявяване)


7. Разглеждане молба в Общински експертен съвет:

Правно основание: чл.127, ал.3 и чл.129 от ЗУТ

Необходими документи:

*Молба-заявление;

*Скица на поземлените имоти;

*Документ за собственост;

*Нотариално заверен договор за прехвърляне на собственост;

Цени на услугата:

- кадастрална разработка, подробен устройствен план - 20,00 лв/бр.

- работни проекти –40,00 лв./бр.

 

8. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива(електронно заявяване)
За допускане изработването и одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите.


9. Приемане и заверяване на екзекутивна документация.

Правно основание: чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175 Закона за устройство на територията

*Заявление по образец;

*Пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи– 2 бр. екземпляра

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. За обекти от инж. инфраструктура след завършване на строежа се изготвя и заверява екзекутивна документация. Възложителят представя незабавно по един екземпляр от документацията на общината и съответните експлоатационни дружества

2.Когато строежът е изпълнен в съответствие одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация съгласно чл. 175 ал.4 от ЗУТ

Цена на услугата: 25,00 лв.

 

10. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез Общински експертен съвет.

Правно основание: чл. 148 ал. 2 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

1.Заявление по образец;
2.Инвестиционен проект с фиксирана разгъната застроена площ /РЗП/

3.Декларация за стойността на обекта

4.Съгласувателни  писма

5.Предварителни договори за присъединяване с „ЧЕЗ България” и „ВиК - Благоевград” ЕООД

Цена на услугата:

- жилищни сгради - 0,50лв./кв.м РЗП .

- нежилищни сгради - 1лв./кв.м. РЗП

- за допълващо застрояване – 0,40 лв./кв.м.РЗП

- линейни обекти – 0,30лв./л.м.

- базови станции и други съоръжения на телекомуникационните дружества – 200 лв. на обект.

 

11. Издаване на удостоверение за търпимост(електронно заявяване)  


12. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи(електронно заявяване)


13. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория(електронно заявяване)


14. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот(електронно заявяване)


15. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура(2114):

Правно основание: чл. 192. ал.2 от Закона за устройство на територията

*Заявление;

*Парцеларен план за имоти извън регулация;

* Схема на трасето за имот в регулация;

Цена на услугата:

- начална цена - 500,00 лв.

- цена на линеен метър - 0,60 лв.

-гаранция за възстановяване на първоначалните имоти - 1000,00 лв.

Гаранцията се възстановява след възстановяване на имота в първоначалния вид.

 

16.  Издаване на скица за недвижим имот(2027)

Правно основание: §4, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

*Заявление по образец;

*Документ за собственост, право на строеж или други ограничени вещни права,пълномощни и други;

*Удостоверение за наследници (при необходимост);

*Скицавиза на строежа, построена върху имота след одобрения план

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата:  15,00 лв.;

 

17.  Издаване виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ(2083)

Правно основание: чл. 140 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Документ за собственост или за отстъпено право на строеж, при нужда и удостоверение за наследници;

*Разрешения за строеж или актове за узаконяване на съществуващите в сгради в имота;

*Скица от действащия план или кадастрална карта при необходимост

        - за поземлен имот – одобрен ПУП

        - за преустройство – скица – виза на съществуващата сграда

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 20,00 лв.

 

18. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

Правно основание: чл. 35, ал. 1 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри във връзка с §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

*Документ за собственост;

*Оригинална скица на паус;

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

19. Заверка на протоколи при определяне на строителна линия и ниво при откриване на строителна площадка(1990)

Правно основание: чл. 157 от Закона за устройство на територията

*Заявление по образец;

*Строително разрешение;

Цена на услугата: 25,00 лв.

 

20. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство(2119)

Необходими документи:

*Заявление по образец;

* Копие от документ за собственост;

* За жилищни сгради – копие на разрешение за строеж и протокол за  строителна линия;

Цена на услугата: 6,00 лв.

 

21. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях(2517)

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

*Удостоверение за наследници (при необходимост)

*Други(описва се годината на издаване)

Цена на услугата: 5,00 лв.

 

22. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти(1989)

Правно основание: чл. 56 от Закона за устройство на територията

*Заявление по образец;

*документ за собственост на имота или договор за наем;

*проект или схема за разполагане на преместваемия обект;

*писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на останалите собственици на имота /ако има такива/ за разполагане.

*декларация за стойността на обекта.

Цена на услугата: 50,00лв.

 

23. Издаване на разрешение за строеж /акт за узаконяване/, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях(2112)

Правно основание: чл. 148 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

22.1. Когато се изисква одобрен проект

Необходими документи:

1. Заявление;

2.Одобрен технически или работен проект/одобрен идеен проект при условията на чл.142,ал.2/;

3.Удостоверение за административен адрес /за нови сгради/;

4.Съгласие от собствениците или договори в предвидените от закона случаи;

22.2. Когато не се изисква одобрен проект
 Необходими документи
1. Заявление(формуляр 14)
2. скица – виза

3.Съгласие от собствениците в предвидените от закона случаи

Цена на услугата: 50,00лв.

 

24. Съгласуване на идейни и работни инвестиционни проекти по чл. 145 от ЗУТ(2054)

Правно основание: чл.145 от ЗУТ

Необходими документи:

Инвестиционните проекти се съгласуват въз основа на представени:              
1.
Заявление;

2. оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
3. положително становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа и втора категория;               

4. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;               
5. становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;         
6. съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 ЗУТ - за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони.    

Цена на услугата:

- жилищни сгради, смесени сгради, сгради за обществено-обслужване и производствени сгради – 0.30 лв/м² РЗП;

-линейни обекти 100 лв.;

- КПИИ – 30% увеличение по отделно спрямо дължимите;

- за изменения на инвестиционни проекти по чл.154 от ЗУТ -30% от дължимите;

 

25. Одобряване на изгубен, но възстановен инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – работни проекти (2024)

Правно основание: чл.145, ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление по образец

- копие от документ за собственост/ нотариален акт,договор за отстъпено право на строеж, дялбен протокол или др./

-инвестиционен проект - заснемане в 3 екз.

-квитанция за платена цена

Цена на услугата: 40,00лв./бр.

 

26. Удостоверение за доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект(1991)

Правно основание: чл.202 от ЗУТ

Необходими документи:

*Заявление;

*Документ за собственост /копие/;

*Разрешение за строеж /копие/;

* Копие от архитектурен проект;

Цена на услугата: 10,00лв.

 

27. Издаване на разрешение за строеж в земеделска земя от горския фонд без промяна предназначението на земята(2041)

Правно основание: чл.12 ал.3 от ЗУТ във връзка с 59 ал. 2 и 8 ал.3 от ЗУТ

Необходими документи:

* Заявление;

* Документ за собственост;

* Одобрен ПУП-ПЗ или виза от главен архитект;

* Три копия от одобрен технически или инвестиционен проект, когато такъв се изисква;

Цена на услугата: 50,00 лв.
 

28. Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда

Правно основание: чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ; чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

Необходими документи:

* Заявление;

* Технически паспорт - 2 бр. папки /с 1 магнитен носител/;

Цена на услугата: 10,00 лв.


29. Издаване на разрешение за заварен строеж съгласно § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на  Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория:

Правно основание: § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на  Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория

Необходими документи:

* Заявление;

* Разрешение за строеж;

* Копие от одобрени архитектурни проекти

* Копие от документ за собственост

Цена на услугата:

- ІV категория  - 200,00 лв.

- V категория – 100,00лв.


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?