Административно-технически услуги

1. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии (2002)

Правно основание: чл. 13ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Доказателства за собственост;

3. Решение на ОС ”Земеделие”;

4. Геодезическо заснемане – на хартиен и магнитен носител.

Цена на услугата: 50,00лв.

 

2. Издаване на разрешение за строеж на ограда(2112)

Правно основание: чл.148, във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*скица – виза

*конструктивно заключение на инженер – конструктор;

*съгласие от собствениците в предвидените от закона случаи;

*архитектурна ситуация на оградата. 

Цена на услугата: 50,00лв.

 

3. Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план(20012060)

Правно основание: чл.124 и чл. 134 от ЗУТ

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

* Удостоверение за наследници (при необходимост);

* Скица – предложение за исканото изменение

*Скица от действащия план на ОС ”Земеделие” или копие от кадастрална разработка

Цена на услугата: 30,00лв.

 

4. Приемане и одобрение на проект за подробен устройствен план(2117)

Правно основание: чл.129 от ЗУТ

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* документ за собственост;

*проект за изменение или допълване на ПУП;

*съгласувателни писма;

*заповед и скица за допускане;

Цена на услугата:

- за  обнародване на обявления и решение на ОбС  в ДВ – 60,00 лв.

- съобщаване на подробен устройствен план и заповеди за одобрението му на заинтересованите страни –20лв.+ 5лв. за всяко уведомено лице

 

5. Разглеждане молба в Общински експертен съвет:

Правно основание: чл.127, ал.3 и чл.129 от ЗУТ

Необходими документи:

*Молба-заявление;

*Скица на поземлените имоти;

*Документ за собственост;

*Нотариално заверен договор за прехвърляне на собственост;

Цени на услугата:

- кадастрална разработка, подробен устройствен план - 20,00 лв/бр.

- работни проекти –40,00 лв./бр.

 

6. За допускане изработването и одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите.(2025)

Правно основание: чл. 150 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

*Заявление по образец;

*Документ за собственост,а за сгради на жилищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта

*виза за проектиране в случаите: по чл. 12 ал.3, чл.41 ал.2, чл.50,51,59, чл.133, ал.6 и чл. 134 ал.6

- при промяна на предназначението на поземлените имоти в земеделски, горски и защитени територии

- допълващо застрояване,непредвидено в ЗРП

- временни строежи

- извън урбанизираните територии

- в процес за изработване наПУП

- когато при прилагане действащ ПУП се променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради

*Инвестиционен проект – 3екземпляра

*Решение по ОВОС /при необходимост/

*Оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ

*Договори за присъединяване с експлоатационните предприятия  
* За обекти по чл. 38, ал.3 – нотариално заверено съгласие на всички собственици – непосредствени съседи на обекта; за обекти по чл. 38, ал.4 – нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обекта и решение на общото събрание на собствениците и писмено нотариално заверено съгласие навсички собственици.

 

8. Приемане и заверяване на екзекутивна документация.

Правно основание: чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175 Закона за устройство на територията

*Заявление по образец;

*Пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи– 2 бр. екземпляра

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. За обекти от инж. инфраструктура след завършване на строежа се изготвя и заверява екзекутивна документация. Възложителят представя незабавно по един екземпляр от документацията на общината и съответните експлоатационни дружества

2.Когато строежът е изпълнен в съответствие одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация съгласно чл. 175 ал.4 от ЗУТ

Цена на услугата: 25,00 лв.

 

9. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез Общински експертен съвет.(2130)

Правно основание: чл. 148 ал. 2 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

1.Заявление по образец;
2. Инвестиционен проект с фиксирана разгъната застроена площ /РЗП/

3.Декларация за стойността на обекта

4.Съгласувателни  писма

5. Предварителни договори за присъединяване с „ЧЕЗ България” и „ВиК - Стримон” ООД

Цена на услугата:

- жилищни сгради - 0,50лв./кв.м РЗП .

- нежилищни сгради - 1лв./кв.м. РЗП

- за допълващо застрояване – 0,40 лв./кв.м.РЗП

- линейни обекти – 0,30лв./л.м.

- базови станции и други съоръжения на телекомуникационните дружества – 200 лв. на обект.

 

10. Издаване на удостоверение за търпимост(2084): 

Правно основание: § 16 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

*Заявление по образец;

*документ за собственост на земята;

*удостоверение за наследници;

*нотариално заверена декларация за годината на започване на строежа и съгласие на заинтересованите лица.

*доказателство за годината на построяване

Цени на услугата:

- за едноетажна постройка: - паянтова – 100,00лв

                                       -масивна – 300,00лв.

- за двуетажна постройка:   - паянтова – 200,00лв.

                                        - масивна - 600,00 лв.

 

11. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж(2063)

Правно основание: чл.  5 ал. 3 от Наредба № 6 от22 май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*разрешение за строеж;

*протокол за откриване на строителна площадка и дадена линия на ниво и строеж;

*документ за собственост;

Цена на услугата: 20,00лв./бр.

 

12. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория(2062):

Правно основание: чл. 177 от Закона за устройство на територията

Необходими документи - за обекти IV категория

*   Заявление по образец;

*  Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужди имот по силата на специален закон

*  Окончателен доклад на НСН

*  Строително разрешение /акт за узаконяване/

*  Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива

*   Заверена заповедна книга

*   Акт обр. 14 за приемане на конструкцията

*  Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

* Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

*  Документ от Агенция по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима 
* Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

*Технически паспорт на сградата съгл. Наредба №5/28.12.2006 г.      
*  Други документи, изискващи по закон,съобразно спецификата на строежа

-удостоверение по чл.52 от ЗКиР

 

Необходими документи - за обекти V категория

* Заявление по образец;

* Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон

* Строително разрешение /акт за узаконяване/

* Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива

* Заверена заповедна книга

*Акт обр. 14 за приемане на конструкцията

* Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

*Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

*Документ от Агенция по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
*  Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

* Технически паспорт на сградата съгл.Наредба №5/28.12.2006 г.

*  Други документи, изискващи по закон,съобразно спецификата на строежа - удостоверение по чл.52 от ЗКиР

Цена на услугата:

- ІV категория  - 200,00 лв.

- V категория – 100,00лв.

 

13. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот(2082).

Правно основание: чл. 16 ал. 5 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

*Заявление по образец;

*Документ за собственост;

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

14. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура(2114):

Правно основание: чл. 192. ал.2 от Закона за устройство на територията

*Заявление;

*Парцеларен план за имоти извън регулация;

* Схема на трасето за имот в регулация;

Цена на услугата:

- начална цена - 500,00 лв.

- цена на линеен метър - 0,60 лв.

-гаранция за възстановяване на първоначалните имоти - 1000,00 лв.

Гаранцията се възстановява след възстановяване на имота в първоначалния вид.

 

15.  Издаване на скица за недвижим имот(2027)

Правно основание: §4, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

*Заявление по образец;

*Документ за собственост, право на строеж или други ограничени вещни права,пълномощни и други;

*Удостоверение за наследници (при необходимост);

*Скицавиза на строежа, построена върху имота след одобрения план

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата:  15,00 лв.;

 

16.  Издаване виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ(2083)

Правно основание: чл. 140 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Документ за собственост или за отстъпено право на строеж, при нужда и удостоверение за наследници;

*Разрешения за строеж или актове за узаконяване на съществуващите в сгради в имота;

*Скица от действащия план или кадастрална карта при необходимост

        - за поземлен имот – одобрен ПУП

        - за преустройство – скица – виза на съществуващата сграда

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 20,00 лв.

 

17. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

Правно основание: чл. 35, ал. 1 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри във връзка с §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

*Документ за собственост;

*Оригинална скица на паус;

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

18. Заверка на протоколи при определяне на строителна линия и ниво при откриване на строителна площадка(1990)

Правно основание: чл. 157 от Закона за устройство на територията

*Заявление по образец;

*Строително разрешение;

Цена на услугата: 25,00 лв.

 

19. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство(2119)

Необходими документи:

*Заявление по образец;

* Копие от документ за собственост;

* За жилищни сгради – копие на разрешение за строеж и протокол за  строителна линия;

Цена на услугата: 6,00 лв.

 

20. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях(2517)

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

*Удостоверение за наследници (при необходимост)

*Други(описва се годината на издаване)

Цена на услугата: 5,00 лв.

 

21. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти(1989)

Правно основание: чл. 56 от Закона за устройство на територията

*Заявление по образец;

*документ за собственост на имота или договор за наем;

*проект или схема за разполагане на преместваемия обект;

*писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на останалите собственици на имота /ако има такива/ за разполагане.

*декларация за стойността на обекта.

Цена на услугата: 50,00лв.

 

22. Издаване на разрешение за строеж /акт за узаконяване/, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях(2112)

Правно основание: чл. 148 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

22.1. Когато се изисква одобрен проект

Необходими документи:

1. Заявление;

2.Одобрен технически или работен проект/одобрен идеен проект при условията на чл.142,ал.2/;

3.Удостоверение за административен адрес /за нови сгради/;

4.Съгласие от собствениците или договори в предвидените от закона случаи;

22.2. Когато не се изисква одобрен проект
 Необходими документи
1. Заявление(формуляр 14)
2. скица – виза

3.Съгласие от собствениците в предвидените от закона случаи

Цена на услугата: 50,00лв.

 

23. Съгласуване на идейни и работни инвестиционни проекти по чл. 145 от ЗУТ(2054)

Правно основание: чл.145 от ЗУТ

Необходими документи:

Инвестиционните проекти се съгласуват въз основа на представени:              
1.
Заявление;

2. оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
3. положително становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа и втора категория;               

4. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;               
5. становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;         
6. съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 ЗУТ - за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони.    

Цена на услугата:

- жилищни сгради, смесени сгради, сгради за обществено-обслужване и производствени сгради – 0.30 лв/м² РЗП;

-линейни обекти 100 лв.;

- КПИИ – 30% увеличение по отделно спрямо дължимите;

- за изменения на инвестиционни проекти по чл.154 от ЗУТ -30% от дължимите;

 

24. Одобряване на изгубен, но възстановен инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – работни проекти (2024)

Правно основание: чл.145, ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление по образец

- копие от документ за собственост/ нотариален акт,договор за отстъпено право на строеж, дялбен протокол или др./

-инвестиционен проект - заснемане в 3 екз.

-квитанция за платена цена

Цена на услугата: 40,00лв./бр.

 

25. Удостоверение за доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект(1991)

Правно основание: чл.202 от ЗУТ

Необходими документи:

*Заявление;

*Документ за собственост /копие/;

*Разрешение за строеж /копие/;

* Копие от архитектурен проект;

Цена на услугата: 10,00лв.

 

26. Издаване на разрешение за строеж в земеделска земя от горския фонд без промяна предназначението на земята(2041)

Правно основание: чл.12 ал.3 от ЗУТ във връзка с 59 ал. 2 и 8 ал.3 от ЗУТ

Необходими документи:

* Заявление;

* Документ за собственост;

* Одобрен ПУП-ПЗ или виза от главен архитект;

* Три копия от одобрен технически или инвестиционен проект, когато такъв се изисква;

Цена на услугата: 50,00 лв.
 

27. Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда

Правно основание: чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ; чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

Необходими документи:

* Заявление;

* Технически паспорт - 2 бр. папки /с 1 магнитен носител/;

Цена на услугата: 10,00 лв.


28. Издаване на разрешение за заварен строеж съгласно § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на  Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория:

Правно основание: § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на  Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория

Необходими документи:

* Заявление;

* Разрешение за строеж;

* Копие от одобрени архитектурни проекти

* Копие от документ за собственост

Цена на услугата:

- ІV категория  - 200,00 лв.

- V категория – 100,00лв.


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?