Защита на потребителите
ОП-7/13.10.2014

електронна преписка

06.08.2015 г.

Публикувана е Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-160/30.10.2014

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

06.08.2015 11:57

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-160/30.10.2014

 

 

15.07.2015 г.

Публикувана е Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-160/30.10.2014

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

15.07.2015 09:55

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-160/30.10.2014

 

30.06.2015 г.

Публикувана е Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-160/30.10.2014

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

30.06.2015 11:50

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-160/30.10.2014

 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

15.05.2015 11:35

Договор за обществена поръчка с предмет „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност”

Прил. 1, Прил. 2-техн. предложение и ценово предложение, Прил.3

 

 

15.05.2015 г.
Публикуван е Протокол от работата на комисия назначена със Заповед З-588/13.10.2014 на Кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност”

 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

15.05.2015 10:20

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка16.10.2014 г. 16:30

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

16.10.2014 15:16

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност”

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

14.10.2014 11:49

Публична покана по чл.101б от ЗОП заедно с приложенията към тях


Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнители кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност”, във връзка с изпълняван от община Струмяни проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-137/20.08.2014 год.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

20 октомври 2014 г.

Срок за подаване на оферти

20.10.2014 г. до 16.30 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 21 MB ):

http://www.strumyani.org/assets/1.%20Obshtinska%20administraciya/Obshtestveni%20porychki/op7-13.10.2014/op-7-13.10.2014.rar

Дата на изпращане в АОП

13 октомври 2014

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС