Защита на потребителите
Архив на нормативни документи

НАРЕДБИ:

 Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Струмаяни (30.04.2014), отменена с Решение № 671/08.05.2020 г. на Административен съд Благоевград

 Наредба за реда по който се изпълняват принудително заповедите на кмета на общината за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а ,ал.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/.влязъл в сила на 26.11.2012год. (28.07.2015) , отменена с с решение № 456 от Протокол № 54 от 29.08.2019

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (30.03.2004), отменена с решение № 270 на ОбС Струмяни от Протокол № 30 / 24.11.2017 г.

Наредба определяща условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,  транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Струмяни (16.09.2005), отменена с решение 256 на ОбС Струмяни от протокол № 27 (28.09.2017)

 Наредба за предоставяне на концесии (30.03.2004) , отменена с решение № 174 на ОбС Струмяни от Протокол № 19 / 26.01.2017г.

 Наредба за осигуряване на пожарна и аварийна безопастност на територията на община Струмаяни (30.01.2009), отменена с решение № 487 на ОбС Струмяни от Протокол № 35 / 30.04.2014 г.

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Струмяни (25.01.2008),отменена с решение № 293 от Протокол № 24 /27.06.2013 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни, отменена с решение № 265 от Протокол № 33 от 26.03.2010 г.

ПРОГРАМИ:

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2016 г.(24.11.2016 г.)

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2015 г.(28.07.2015 г.)

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2014 г.(25.09.2014 г.)

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Братя Миладинови - 1936” с. Микрево за 2014 г.

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност на  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БУДИТЕЛ-1997” с.СТРУМЯНИ

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Климент Охридски - 1920” с. Илинденци за 2014 г.

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Струмяни 2013 г.

 Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2013 г.(25.03.2013 г.)

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Струмяни 2012 г.

 Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2012 г. (27.12.2012 г.)

 Общинска програма за закрила на детето за 2011г. (27.07.2011 г.)

Програма за дейността на читалищата в община Струмяни за 2010г (15.12.2010 г.)

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Струмяни през 2010г.(16.09.2010 г.)

Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2009/2010 година на община Струмяни

Програма за оптимизация на мрежата на общиските училища за учебната 2008/2009г.(20.06.2008 г.)

 Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета на територията на община Струмяни 2008-2011г.(28.11.2008 г.)

       План за действие ПО ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 2008-2011

Програма за закрила на детето за 2008г. (28.11.2008 г.) 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Струмяни (06.07.2006 г.)

Програма за опазване на околната среда (31.03.2006 г.)

Приложение 1 
Приложение 2
 Приложение 3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС