Новини
Провеждане на процедура за подбор на персонал по предоставянето на социални услуги
03.06.2020


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР).
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.101
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“Община Струмяни, в качеството си на бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Струмяни“ - Компонент 3 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 по ОП РЧР 2014-2020

О Б Я В Я В А

Провеждане на процедура за подбор на персонал по предоставянето на социални услуги във връзка със създалата се извънредна ситуация, породена от риска от заразяване с вируса COVID 19 и предприемането на мерки в синхрон с разпоредбите за ограничаване движението на хора.

Община Струмяни използва възможностите за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за подпомагане на уязвимите групи от населението за доставянето на жизнено важни продукти и услуги от първа необходимост. Във връзка с това общината получи финансиране на проект за патронажна грижа. В изпълнение на дейностите по Проекта  ще бъдат наети лица на следните длъжности:

 1. Доставчик - за подпомагане на нуждаещи се лица, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги / със средства на потребителите/.
 2. Диспечер – за приемане на заявки от потребителите, изготвяне на график и маршрут на доставките по домовете на лицата, за организиране на дейността на доставчиците.
 3. Шофьор – транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 4. На лицата, ангажирани с посещения по домовете на потребителите ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Във връзка с гореизложеното:

ОБЩИНА СТРУМЯНИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Доставчик

 Лицата може да бъдат наети на непълен работен ден в зависимост от броя на постъпилите заявления от нуждаещи се лица в съответното населено място на община Струмяни, за което те кандидатстват.

Изкисвания за заемане на длъжността:

 • Образование – минимум завършено средно образование;
 • Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
 • Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа като участва в цялостния процес по осигуряване на жизнено важни продукти на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания или възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:
  • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
 • Наличието на опит е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване за работа /по образец/;

- Автобиография;

- Копие от диплома/удостоверение за завършено релевантно образование/

- Копие от документ за допълнителна квалификация, др.;

- Лична карта /за справка/

- Копие от трудова книжка;

- Копие на ТЕЛК/НЕЛК /ако е приложимо/

- Препоръки (при наличие).                                                       

ЗАБЕЛЕЖКА: Един доставчик ще обслужва няколко лица/потребители.

 

 1. „Диспечер“

Лицето може да бъде наето на до - 8 часов работен ден. Диспечерът ще приема заявки от потребителите включени в проекта и ще изготвя график и маршрут на доставките по домовете на лицата, които имат нужда от подкрепа.

Изкисвания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше завършено образование;
 • Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
 • Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа като участва в цялостния процес по осигуряване на жизнено важни продукти на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания или възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:
 • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
 • Наличието на опит е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване за работа /по образец/;

- Автобиография;

- Копие от диплома/удостоверение за завършено релевантно образование/

- Копие от документ за допълнителна квалификация, др.;

- Лична карта /за справка/

- Копие от трудова книжка;

- Копие на ТЕЛК/НЕЛК /ако е приложимо/

- Препоръки (при наличие).

 

 1. „Шофьор“

Лицето може да бъде наето на до - 4 часов работен ден. Шофьорът ще подпомага процеса по осъществяване на доставките до домовете на потребителите от доставчиците.  

Изкисвания за заемане на длъжността:

 • Образование – минимум средно завършено образование;
 • Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
 • Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа като участва в цялостния процес по осигуряване на жизнено важни продукти на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания или възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:
 • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
 • Наличието на опит е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване за работа /по образец/;

- Автобиография;

- Копие от диплома/удостоверение за завършено релевантно образование/

- Копие от документ за допълнителна квалификация, др.;

- Лична карта /за справка/

- Копие от трудова книжка;

- Копие на ТЕЛК/НЕЛК /ако е приложимо/;

- Препоръки (при наличие);

- Свидетелство за управление на МПС.СРОК ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Длъжностите се заемат за  определен срок, но не по-късно от крайната дата на проекта, която е  31.12.2020г .

 

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа:

 • Първи етап: Подбор по документи (Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания).
 • Втори етап: Интервю/събеседване с допуснатите кандидати.

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация с.Струмяни, пл. „Седми април” №1 в срок до 14.00 ч. на 12.06.2020 г.

 

Заявление за кандидатстване(изтегли тук) ще се получава в деловодството на Общинска администрация – Струмяни или от страницата на общината в интернет.

Обявата и образеца на заявление за кандидатстване са публикувани и на интернет страницата на община Струмяни – https://www.strumyani.org/.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на официалната интернет страница на община Струмяни

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на официалната интернет страница на Община Струмяни.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?