Защита на потребителите
Подбор на Социални асистенти и Домашни помощници:Община Струмяни удължава срока за прием на документи за обявенитесвободни работни места за длъжностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Срок за прием на документите:  до18.02.2011г./петък/ всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в офиса попроекта, находящ се в сградата на ОбА Струмяни.


 

Изисквания за длъжността Социален асистент:

- минимум средно образование

- да не са осъждани с влязла в силаприсъда

- да са с добро име в обществото

- да са физически  и психически здрави

- мотивация  заработа с хора със специфични потребности

- комуникативни умения

Изисквания задлъжността Домашен помощник:

- минимум основно образование

- да не са осъждани с влязла в силаприсъда

- да са с добро име в обществото

- да са физически  и психически здрави

- мотивация  за работа с хора със спец. потребности

- комуникативни умения

 

С предимствопри назначаване се ползват тези лица, които са работили като СА и ДП по проектана община Струмяни, по същата схема - Фаза 1, които са преминали обучение иимат опит.


Необходими документи за кандидатстване по двете позиции:

 

1.Заявление /по образец/ - натисни за сваляне на файла

2.Автобиография /по образец/ - натисни за сваляне на файла

3.Свидетелство за съдимост издадено не по-рано от 3месеца от датата на подаване на документите

4.Медицинско за работа, издадено не по-рано от 3 месецаот датата на подаване на документите.

5.Копие на лична карта

6.Копие на трудова книжка,сходен с длъжността, за която кандидатства.

7.Копие на диплома за завършена степен на образование

8.Копие на сертификат и/или удостоверение за завършениобучителни курсове по сходни програми/проекти.

 

Договорите содобрените кандидати ще бъдат сключени по трудовоправоотношение за не-повече от 8часов работен ден, в зависимост от нуждите на потребителите на социални услуги.Назначените СА и ДП ще предоставят социалните услуги в дома на потребителитепочасово, като един СА или ДП ще се грижи минимумза двама потребители на социални услуги.


Важно!!! Всички кандидати подализаявления за заемане на длъжностите СА и ДП, независимо от решението накомисията за одобрение на кандидата или не, ще имат достъп и при тяхно желаниеще бъдат включени безплатно в предвиденото от община Струмяни тридневнообучение за социални асистенти и домашни помощници, за което ще им бъдеиздадено удостоверение за преминал курс на обучение.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма«Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа сеноси от Общинска администрация Струмяни и при никакви обстоятелства не може дасе приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюзи Агенцията за социално подпомагане.”

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС