Защита на потребителите
0804-832/30.08.2019
покана за пазарни консултации - електронна преписка
10.09.2019 18:10
Публикувано е Решение № Р-16/10.09.2019 г. на кмета на община Струмяни

10.09.2019 18:05
Публикуван е Протокол от 10.09.2019 г. от работата на комисията 

30.08.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-832/30.08.2019 относно: "Ремонт на пътна настилка на ул.“Св.Константин и Елена“ от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул.“Цр Иван Шишман“ от ОТ.2 до ОТ.1"

Офертата да бъде изготвена и да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Оферта по образец и Техническо предложение, съответстващо на тази в настоящото запитване;
 3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС, съдържащо КСС;
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

05 септември  2019

Срок за подаване на оферти

05.09.2019 г. до 17:00 часа

Покана, бланка за предоставяне на оферта, количествени сметки

Покана,
Бланка за предоставяне на оферта,
Количествена сметка
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

30.08.2019 16:55

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на обществена поръчка  с предмет "Ремонт на пътна настилка на ул.“Св.Константин и Елена“ от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул.“Цр Иван Шишман“ от ОТ.2 до ОТ.1" на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, пл. “7 – ми Април" № 1 за определяне стойността на разхода за извършване на строително - монтажни работи, с които да се открие процедурата, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферта за предмет "Ремонт на пътна настилка на ул.“Св.Константин и Елена“ от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул.“Цр Иван Шишман“ от ОТ.2 до ОТ.1", същата моля да бъде изготвена и да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Оферта по образец и Техническо предложение съответстващо на тази в настоящото запитване;
 3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС, съдържащо КСС;
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:00 часа на 05.09.2019 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и в Централен професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и дали можете да извършвате строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС