Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни
Проект: BG16RFOP001-5.002-0026-C01
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Региони в растеж
Дата на сключване на договора: 24.01.2019
Дата на приключване: 24.01.2021
Обща стойност на проекта: 2 279 198.04 лв.

Кратко описание на проекта:
Проектното предложение „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ е по приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“. В рамките на проекта чрез изпълнение на инженеринг ще бъдат изградени 4 нови центъра за грижа за лица с психични разстройства в село Каменица, община Струмяни, отговарящи на всички функционални изисквания и осигуряващи достъп на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда. Новите центрове ще предложат комплекс от услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти. Преки ползватели на услугите ще бъдат 60 потребители, лица с психични и поведенчески разстройства. За обезпечаване на дейността в рамките на проекта ще бъде осигурено модерно обзавеждане и оборудване, гарантиращи безопасна и сигурна среда за хората с увреждания. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде осигурена социална инфраструктура, която е предпоставка за достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за хората с психични разстройства, което е инструмент за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени съпътстващи инженеринга дейности по оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор, информация и публичност и управлението на проекта. За успешното изпълнение на проекта Бенефициентът ще проведе процедури, съгласно изискванията на ЗОП за избор на изпълнители по дейностите на проекта, ще участва със свои представители в екипа на проекта и ще контролира стриктното изпълнение на заложените дейности.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?