Новини
Започна кампанията за приемане на Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък!
11.01.2021
Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася. От тази година услугата е достъпна и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“

Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларацията се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.

Декларацията се подава по един от следните начини:
-през Единния  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване(виж тук);
-По електронен път на адрес strumyani_oba@yahoo.com. Справките-декларации трябва да са подписани. Да се изпращат сканирани в PDF-формат или JPEG–формат(снимка);
-На гише в сградата на община Струмяни – лично или чрез упълномощено лице;


Телефони за контакт и информация: 07434 2049
Стоица Котева
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?