Защита на потребителите
Подбор на потребители на социални услуги


                       

Община Струмяни удължава срока за прием на документи на желаещитеда ползват услугите „Социален асистент ” и „Домашен помощник” до 18.02.2011г. /пeтък/.

Изисквания към кандидат потребителите - хора с трайни уврежданияи/или самотно живеещи възрастни хора.

Необходими документи:

1. Заявление /пообразец/ - натисни за сваляне на заявлението

2. Декларация за доход /по образец/ - натисни за сваляне на декларацията

3. Декрация към заявление /по образец/ - натисни за сваляне на декларацията

4. Медицински документи, удостоверяващи здравословнотосъстояние - копия от експертни решения на ТЕЛК, епикризи, амбулаторни картони идруги медицински документи (ако има такива)

5.Копие на документ за самоличност

6.Актуална етапна епикриза/служебна бележка от личниялекар обслужващ лицето. 

                     Кандидат потребителите ще бъдат посетени в дома си отексперт, за да им бъде направена оценка на потребността от социалниуслуги. 

                     Документите се подават в офиса на проекта, находящ се всградата на Общинска администрация Струмяни, всеки работен ден от 8:30 до 17:00часа.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма«Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа сеноси от Общинска администрация Струмяни и при никакви обстоятелства не може дасе приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюзи Агенцията за социално подпомагане.”


Забележка:  На кандидатпотребителите, които не са представили всички необходимите документи, заявленията няма да им бъдат разглеждани.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС