Защита на потребителите
Население
Графиката представя неравномерното разпределение на населението на територията на общината, като налице е тенденцията към намаляване броя на жителите на общината вследствие безработицата и засилените миграционни процеси и концентрацията му в три села: Микрево, Илинденци и Струмяни.

Община Струмяни, разпределение на населението по административни единици:

 

Микрево

2 002

Струмяни

945

Илинденци

896

Игралище

357

Цапарево

271

Раздол

253

Добри лаки

247

Драката

163

Гореме

120

Никудин

118

Каменица

130

Г.Крушица

80

Седелец

49

Палат

57

Махалата

44

Клепало

65

Кърпелево

51

Вракуповица

24

Колибите

9

Велюшец

8

Г.Рибница

8

Общо

5 750


По голяма част от релефа на територията на общината е планински (около  80 %), останалата е по долината на р.Струма и крайните склонове на планините (около 20 %). Този фактор е определящ за  заселване на по голяма част от населението именно в обхвата на тези 20 %.

Съществуващата в България тенденция на намаляване на прираста е типична в частност и за община Струмяни. В момента населението на общината е около половината от това преди 35 години и продължава да намалява. Особено тревожно е положението в някой от планинските села. Така в с.Велюшец от 204 души през 1965 г. на последното преброяване през 2001 г. са отчетени 15 души. Единствено положителен прираст се наблюдава в с.Микрево, Струмяни и Драката. Отчита се намаление на миграцията. Анализът на демографските процеси показва, че общият процент на населението на община Струмяни намалява не само по отношение на този на страната, но и по отношение на този на Благоевградска област.

Около 13,3 % от активното население на общината е безработно, 30 % се занимава със селско стопанство, като произвеждат предимно тютюн, плодове, зеленчуци и др., 30 % работят в промишлеността (цехове за мрамор,  дървопреработване,  шивашки  цехове), 10 % в бюджетната сфера, 10 % в услуги и 10 % еднолични търговци


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС