Защита на потребителите
Правилник за организацията и дейността

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Приет с решение № 38 от Протокол №5/29.02.2008 г. на общински съвет Струмяни. (изм. и доп. с реш. №39 от Протокол №6/20.03.2008 г. на ОбС Струмяни; изм. и доп. с реш. №43 от Протокол №6/20.03.2008  г. на ОбС Струмяни.); (изм. и доп. с реш. № 127 от Протокол №16/29.12.2008 г. на ОбС Струмяни),(изм. и доп. с реш. № 156 от Протокол №18/27.02.2009 г. на ОбС Струмяни), (изм. и доп. с реш. № 304 от Протокол №37/15.07.2010 г. на ОбС Струмяни), (доп. с реш. № 428 от Протокол № 55/08.09.2011 г. на ОбС Струмяни).

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, него­вите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2 Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно са­моуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.З (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъ­ществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност,отговорност, гражданско участие.

Чл.4 (1) Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в залата на общински съвет Струмяни всеки последен петък от месец, при необходимост деня може да се промени;

(2) заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателския съвет.

Чл.5 (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство от седем общински съветници;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината с мнозинство от седем общински съветници;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство от седем общински съветници;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с  мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

5. (изм. и доп. с реш. №39 от Протокол №6/20.03.2008 г. на ОбС Струмяни) Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с поименно гласуване с мнозинство от седем общински съветници;

6. определя с наредби :

6.1. размера на местните данъци при условията,по реда и в границите, определени в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство от седем общински съветници;

6.2. размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство от седем общински съветници;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с поименно гласуване с мнозинство от седем общински съветници;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с поименно гласуване с мнозинство от седем общински съветници;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с поименно гласуване с мнозинство седем общински съветници;

10. (изм. и доп. с реш. №39 от Протокол №6/20.03.2008 г. на ОбС Струмяни). приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство седем общински съветници;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство седем общински съветници;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство от седем общински съветници;

13. (изм. и доп. с реш. №39 от Протокол №6/20.03.2008 г. на ОбС Струмяни). приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с поименно гласуване с мнозинство от седем общински съветници;

14. (изм. и доп. с реш. №39 от Протокол №6/20.03.2008 г. на ОбС Струмяни). приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с поименно гласуване с мнозинство от седем общински съветници;

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство от седем общински съветници;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство от седем общински съветници;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство от седем общински съветници;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство от седем общински съветници;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от седем общински съветници;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство от седем общински съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство от седем общински съветници;

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с мнозинство от седем общински съветници;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове с мнозинство от седем общински съветници;

24. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председа­теля на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от седем общински съветници;

25. приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници с мнозинство от седем общински съветници;

(2) В изпълнение на правомощията си  общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения;

(3) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отдел­ни решения.

(4) Общинският съвет може да избира обществен посредник;

(5) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от девет общински съветници;

(6) В случаите на ал.1 Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от седем общински съветници;

(7) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС