Защита на потребителите
0804-173/20.02.2023
покана за пазарни консултации - електронна преписка


20.02.2023
Покана за пазарни консултации  изх. № 0804-173/20.02.2023 г. относно: Строително – монтажни дейности за обект: - „Въвеждане на мерки за ЕЕ и доставка на оборудване и обзавеждане за сградата общинска администрация - Струмяни“

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

24 февруари 2023 г.

Срок за подаване на оферти

24.02.2023 г. до 12:00 часа

Покана, бланка за предоставяне на оферта

Покана,
Техническа спецификация
Бланка за предоставяне на оферта
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

20.02.2023 16:25ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовка на проектно предложение с наименование „Въвеждане на мерки за ЕЕ и доставка на оборудване и обзавеждане на Административната  сграда на община Струмяни” и предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825, пл. "7-ми април" № 1, по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 12:00 часа на 24.02.2023г., индикативни оферти относно: строително – монтажни дейности за обект:

  • Въвеждане на мерки за ЕЕ и доставка на оборудване и обзавеждане за сградата общинска администрация - Струмяни““;

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:

  1. Име и адрес на оферента;
  2. Техническа спецификация съответстваща на тази в поканата - Приложение №1;
  3. Бланка за предоставяне на оферта - Приложение №2;
  4. Валидност на офертата;
  5. Дата на офертата.

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 12:00 часа на 24.02.2023г.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и в Централен професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и дали можете да извършвате строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програма за развитие на селските райони.

Приложения:

  1. Приложение № 1 - Техническа спецификация
  2. Приложение № 2 - Бланка за предоставяне на оферта.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС