Защита на потребителите
Tърг З-151/01.06.2022
електронна преписка
06.07.2022 16:25
Публикувана е Заповед № З-227/29.06.2022 г. за класиране на участниците(виж тук)

01.06.2022 14:59
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2203, подотдел 161 „в“, подотдел 162 „т“, подотдел 162 „х“, подотдел 162 „ч“, подотдел 203 „и1“, находящи се в землището на с.Никудин, община Струмяни; подотдел 163 „п3“, находящ се в землището на с.Махалата, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-151/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 2203, подотдел 161 „в“, подотдел 162 „т“, подотдел 162 „х“, подотдел 162 „ч“,  подотдел 203 „и1“, находящи се в землището на с.Никудин, община Струмяни;  подотдел 163 „п3“, находящ се в землището на с.Махалата, община Струмяни

Прогнозна стойност

20 248 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.06.2022 г. Час: 10:30  - първа дата

22.06.2022г. Час: 10:30 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

01.06.2022 г.  14:59

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС