Защита на потребителите
Tърг З-293/30.09.2020

електронна преписка

30.09.2020 16:20
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2004, отдел 67„г“, отдел 67 „д“, отдел 67 „у1“, отдел 67 „ф1“, отдел 67 „х1“, отдел 67 „б2“, отдел 201 „п“ и отдел 201 „у“, находящ се в землище на с.Гореме, община Струмяни.. С документацията към Заповед № З-293/30.09.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 2004, отдел 67„г“, отдел 67 „д“, отдел 67 „у1“, отдел 67 „ф1“, отдел 67 „х1“, отдел 67 „б2“, отдел 201 „п“ и отдел 201 „у“ землище на с.Гореме, община Струмяни.

Прогнозна стойност

       36 485 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 16.10.2020 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 16.10.2020 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 22.10.2020 г. Час: 11:15  - първа дата

29.10.2020г. Час: 11:15 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

30.09.2020 г.  16:20

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС