Търг З-43/17.02.2020
електронна преписка
11.03.2020 г. 15:59
Публикувана е Заповед № З-68/11.03.2020 г. за обявяване на класирането на участниците в търга, която може да видите тук.

18.02.2020 16:50

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1903 , подотдел 31 -"д" /землището на с.Гореме/.С документацията към Заповед № З-43/17.02.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 1903 , подотдел 31 -"д" /землището на с.Гореме/

Прогнозна стойност

       10 047 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 04.03.2020 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 04.03.2020 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 05.03.2020 г. Час: 10:30  - първа дата

09.03.2020г. Час: 10:30 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

18.02.2020 г.  16:50

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?