Защита на потребителите
0804-966/15.10.2019

покана за пазарни консултации - електронна преписка

14.11.2019 (16:10)
Публикуванo е Решение № Р-18/14.11.2019г. на Kмета на община Струмяни(изтеглете тук)

14.11.2019 (16:07)
Публикуван е Протокол от 14.11.2019 г. от работата на комисията за оценка и класиране (изтеглете тук)

15.10.2019 г. 

Покана за пазарни консултации изх. № 0804-966/15.10.2019г. относно: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни"

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

22 октомври  2019

Срок за подаване на оферти

22.10.2019 г. до 16:00 часа

Покана, бланка за предоставяне на оферта,
количествени сметки

Покана,
Бланка за предоставяне на оферта,
Техническа спецификация
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

15.10.2019 19:57


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка на Община Струмяни, , п.к. 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, моля да представите до 16:00 часа на 22 октомври 2019 г.,  оферти относно: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“  зимен сезон 2020 – 2021г. – за срок от една година. 

ПРЕДЛАГАНИ ЕДИНИЧНИ СТОЙНОСТИ БЕЗ ДДС ПО ВИДОВЕ РАБОТИ

За експлоатационен сезон 2020/2021

Дейност

Единична цена без ДДС

(цифром и словом)

1

24 часово дежурство

 

2

Разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и снегонавявания за 1 км. в двете посоки

 

3

Опесъчаване с минерални материали за 1 км. в двете посоки

 

 

  • Пазарната консултация ще бъде сформиране на единични цени за всеки вид услуга, а обекта на плануваната обществена поръчка ще бъде съобразен въз основа на резултатите от пазарната консултация чрез предвидения в бюджета на община Струмяни финансов ресурс, както и съобразно действащата нормативна уредба.

 

  • Уведомяваме Ви, че представените от Вас стойности в настоящата пазарна консултация не са обвързващи в случай на последващо участие при възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, като те имат единствено за цел, да бъдат сравнени и анализирани и на основание това, да бъде определена прогнозна стойност във връзка с плануването на обществената поръчка.

 

  • Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на плануваната за възлагане обществена поръчка.

 

  • Всички заинтересовани страни могат да подадат оферти за дейностите, за които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.

 

  • Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание:
  1. Наименование на офертата
  2. Срок на валидност на офертата
  3. Дата на издаване, подпис и печат на офертата
  4. Ценово предложение

 

ПЕТЯ ТАСЕВА

Вр.и.д. Кмет на община Струмяни,

Съгласно Заповед № З-304/20.09.2019г.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС